Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 sierpnia 2003 r. Nr 64 poz. 1152

 

Zmiana uchwałą Nr IX/150/03

Zmiana uchwałą Nr XXXIII/434/09

Zmiana uchwałą Nr X/83/11

 

Uchwała Nr VIII/125/03

Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia  29 kwietnia  2003r.

 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goleniów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806/

Rada Miejska w Goleniowie uchwala: 

 • 1 . Statut Gminy Goleniów w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 • 2. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie Nr XXXIX/341/01  z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goleniów, Nr XLVI/409/02 z dnia 10 stycznia 2002 r. i Nr LIII/473//02 z dnia  29 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Goleniów.
 • 3. Ogłoszenie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.
 • 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczy  Rady Miejskiej

Henryk Zajko

 

 
Wnioskodawca: Doraźna Komisja

Statutowa Rady Miejskiej

Opracowała K. Kunert

 

Uchwała Nr X/83/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 czerwca 2011 r.                      

  kolorem zmiany

Rozdział I

GMINA GOLENIÓW

Postanowienia ogólne

 

 • 1. Mieszkańcy Gminy Goleniów tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.
 • 1a w brzmieniu: „Ustrój wspólnoty, o której mowa w § 1 określają ustawy i niniejszy Statut”.
 • 1b w brzmieniu: „Ilekroć w Statucie Gminy Goleniów jest mowa o:
 • „ustawie”- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
 • „Statucie” – należy przez to rozumieć Statut Gminy Goleniów,
 • „Radzie” – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Goleniowie,
 • „Przewodniczącym” lub „Wiceprzewodniczącym” – należy przez to rozumieć odpowiednio Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
  w Goleniowie,
 • „Burmistrzu” – należy przez to rozumieć Burmistrza Goleniowa,
 • „Zastępcy Burmistrza”- należy przez to rozumieć Zastępcę Burmistrza Goleniowa,
 • „radnym” – należy przez to rozumieć radnego Rady Miejskiej w Goleniowie,
 • „komisji” – należy przez to rozumieć komisję Rady Miejskiej w Goleniowie,
 • „komisji rewizyjnej” – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Goleniowie,
 • „Urzędzie” – należy przez to rozumieć Urząd Gminy i Miasta Goleniów,
 • „klubie” – należy przez to rozumieć klub radnych Rady Miejskiej w Goleniowie,
 • „sesji” – należy przez to rozumieć sesję Rady Miejskiej w Goleniowie,
 • „osiedlu” – należy przez to rozumieć osiedle Goleniowa,
 • „biurze” – należy przez to rozumieć biuro Rady Miejskiej w Goleniowie.

 

 • 2. 1. Terytorium Gminy Goleniów obejmuje obszar o powierzchni 44.306 ha, położony w powiecie goleniowskim, w województwie zachodniopomorskim.

2. Granice terytorium Gminy Goleniów zaznaczone są na mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.

 • 3. Wspólnota samorządowa mieszkańców Gminy Goleniów oraz terytorium Gminy Goleniów tworzą Gminę w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym i niniejszego Statutu.
 • 4. 1. Siedzibą władz Gminy jest miasto Goleniów.
 • otrzymuje brzmienie: „Gmina Goleniów posiada herb, flagę, sztandar, hejnał skomponowany przez prof. Marka Jasińskiego oraz insygnia”.
 • 3 otrzymuje brzmienie: „Wzory, zapisy i zasady używania symboli i insygniów Gminy, o których mowa w ust. 2 zawiera załącznik nr 2 do Statutu”.
 • otrzymuje brzmienie: „Wzorce herbu, flagi, sztandaru, hejnału są znakami prawnie chronionymi”.

 5. Komercyjne ich rozpowszechnianie wymaga zgody Burmistrza Gminy.

 • 5. 1. Gmina posiada osobowość prawną.

2. Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej.

Zakres działania i zadania Gminy

 • 6. 1. „Celem działania Gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz umożliwienie pełnego uczestnictwa mieszkańców w jej życiu. Następuje to w szczególności poprzez tworzenie warunków do jej racjonalnego
  i harmonijnego rozwoju”.

2: „Cele wskazane w ust. 1 Gmina osiąga realizując (przepisy) określone w ustawach, a także prowadząc sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawowo na rzecz innych podmiotów

 • 7. 1. Gmina realizuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw oraz zadania przejęte w drodze porozumienia z organami administracji rządowej.

2. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

3. Porozumienia, o których mowa w ust. 1 i 2 muszą określać szczegółowe zasady i tryb przekazywania Gminie środków finansowych w wysokości koniecznej do wykonania przejętych zadań.

 • 8. 1. W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

2. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

 • 9. 1. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. W celu realizacji zadań publicznych Gmina może współtworzyć związki gmin i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego lub przystępować do nich.

 

 Władze Gminy

 

 • 10. Mieszkańcy Gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów Gminy.
 • 11. 1. W referendum gminnym mieszkańcy Gminy wyrażają w drodze głosowania swoją wolę co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej Gminy, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji jej organów, a także w sprawie odwołania Rady Miejskiej lub Burmistrza Gminy.

2. Referendum gminne może być przeprowadzone w każdej sprawie ważnej dla Gminy.

3. Referendum gminne przeprowadza się na zasadach i w trybie określonym ustawą.

 • 12. 1. Organami Gminy są Rada Miejska i Burmistrz Gminy.

2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Miejskiej oraz wyboru Burmistrza Gminy określają ustawy.

Jawność działania organów

 

 • 13. 1. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń Rady i komisji Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza.

3. Udostępnianie dokumentów organów Gminy wynikających z wykonywania zadań publicznych polega na:

 1. zamieszczeniu ich w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. umożliwieniu zapoznania się z nimi, przeglądania i sporządzania z nich notatek na miejscu – w Urzędzie Gminy i Miasta,
 3. wydaniu kopii lub wydruku dokumentu,
 4. przeniesieniu ich na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik – o ile istnieje techniczna możliwość.

4. Udostępnianie dokumentów odbywa się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej wskazujący sposób udostępnienia dokumentu. W przypadku, gdy możliwe jest udostępnienie dokumentu niezwłocznie, może ono się odbyć bez pisemnego wniosku.

5. Udostępnianie dokumentów w sposób określony w ust. 3 pkt 2) odbywa się:

1) w Biurze Rady – w zakresie uchwał Rady Miejskiej, protokołów z sesji Rady Miejskiej, protokołów z posiedzeń komisji i innych dokumentów Rady Miejskiej zawierających informacje o sprawach publicznych,

2) u Sekretarza Gminy – w zakresie wykonywania przez Burmistrza Gminy uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Burmistrza Gminy i innych dokumentów gminnych zawierających informacje o sprawach publicznych.

6. Udostępnianie dokumentów w sposób określony w ust. 3 pkt 3) i 4) jest odpłatne. Wysokość opłat ustala Burmistrz Gminy w drodze zarządzenia. Udostępnienie następuje po uiszczeniu należnej opłaty.

Rozdział II

RADA MIEJSKA

Postanowienia ogólne

 

 • 14. 1. „Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada, do której należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach należących do jej właściwości”.

2. Zasady, tryb wyborów i liczbę członków Rady określa ustawa”.

 • 15. 1 Rada nadaje tytuły Honorowego Obywatela Gminy Goleniów i Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów”.

2 otrzymuje brzmienie: „Zasady oraz wzory aktów nadania tytułów Honorowego Obywatela i Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów określa uchwała Rady”.

 • 16. Obsługę Rady, komisji Rady, Przewodniczącego Rady i radnych zapewnia Biuro Rady.

 

Przewodniczący Rady

 

 • 17. Rada wybiera i odwołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz od 1 do 3 Wiceprzewodniczących Rady na zasadach i w trybie określonych w ustawie.
 • 18. 1. Zadaniem Przewodniczącego Rady jest organizowanie pracy Rady, prowadzenie obrad Rady oraz pełnienie funkcji reprezentacyjnych, a w szczególności:
 • zwoływanie sesji Rady,
 • ustalanie porządku sesji,
 • inicjowanie i organizowanie prac Rady oraz czuwanie nad ich terminowością,
 • organizowanie współpracy i wymiany doświadczeń między Komisjami Rady, koordynowanie ich działania oraz możliwość zlecania im zaopiniowania określonych spraw,
 • przyjmowanie skarg na działalność Burmistrza Gminy,
 • współpraca z przewodniczącymi komisji i Burmistrzem Gminy przy realizacji programu pracy Rady,
 • reprezentowanie Rady na zewnątrz.g

2. Przewodniczący Rady może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i nie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

3. Przewodniczący Rady wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rady, współdziałając z Wiceprzewodniczącymi Rady i przewodniczącymi komisji Rady oraz klubów radnych.

Radni

 

 • 19. 1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej Gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców Gminy postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

2. Radny jest zobowiązany brać udział w pracach Rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany przez Radę.

3. Radny zobowiązany jest do powiadamiania o swojej nieobecności na sesji i posiedzeniu komisji.

4. Radni otrzymują diety i zwrot kosztów podróży na warunkach określonych  uchwałą Rady.

 • 20. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych w celu realizacji wspólnych zamierzeń programowych. Radny może być członkiem tylko jednego klubu radnych.

2. Klub radnych składa się z minimum 3 radnych.

3. Fakt powstania klubu radnych przewodniczący klubu zgłasza na piśmie Przewodniczącemu Rady podając: nazwę klubu, jego skład osobowy oraz władze upoważnione do jego reprezentowania.

4. Każdorazową zmianę w składzie osobowym lub we władzach klubu należy zgłosić Przewodniczącemu Rady.

5. Kluby radnych działają na podstawie własnych zasad organizacyjnych, regulaminów.

 • 21. Radny nie może brać udziału w głosowaniu w Radzie, ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

Sesje Rady. Procedura uchwałodawcza

 

 • 22. 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych w miarę potrzeb przez Przewodniczącego Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Sesja może składać się z jednego lub kilku posiedzeń.

3. Sesja może być zwoływana w trybie:

 • zwyczajnym,
 • uroczystym
 • Zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz z porządkiem obrad, podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej administrowanej przez Urząd, co najmniej na trzy dni przed terminem jej odbycia”.
 • 23. 1. O sesji zwoływanej w trybie zwyczajnym Przewodniczący Rady zawiadamia radnych na 10 dni przed wyznaczonym terminem jej odbycia.

2. „Zawiadomienie o zwołaniu sesji w trybie zwyczajnym wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał oraz inne materiały związane z porządkiem obrad sesji, a także pozostałe materiały związane z wykonywaniem mandatu radnego wykładane są do teczek radnych w Biurze co najmniej na 6 dni przed odbyciem sesji Rady. Na wniosek radnego, dokumenty te mogą być przekazywane drogą elektroniczną, w tym za pomocą poczty elektronicznej”.

 • 24. 1. Na wniosek Burmistrza lub, co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, Przewodniczący Rady obowiązany jest zwołać sesję w trybie nadzwyczajnym. Zwołując sesję w trybie nadzwyczajnym Przewodniczący wyznacza termin jej odbycia nie później niż siódmego dnia od daty złożenia wniosku.

2. Wniosek o zwołanie sesji winien zawierać: uzasadnienie oraz porządek obrad wraz z projektami uchwał.

3. Przewodniczący odmawia przyjęcia wniosku i zwołania sesji w przypadku braków formalnych wniosku określonych w ust. 2.

4. Zawiadomienie o zwołaniu sesji w trybie nadzwyczajnym wraz z uzasadnieniem oraz porządek obrad wraz z projektami uchwał są wykładane do teczek radnych w Biurze dzień po złożeniu wniosku. Na wniosek radnego, dokumenty te mogą być przekazywane drogą elektroniczną, w tym za pomocą poczty elektronicznej”.

 • 24a 1. Przewodniczący Rady Miejskiej może zwołać sesję uroczystą.

2. Sesje uroczyste zwołuje się dla nadania uroczystego charakteru obchodom świąt i rocznic.

3. Porządek sesji uroczystej ustala Przewodniczący Rady po zasięgnięciu opinii wiceprzewodniczących Rady. Porządek ten nie podlega zmianie. Na sesji uroczystej nie stosuje się przepisów dotyczących quorum i nie podejmuje się uchwał

 • 25. 1. Porządek obrad sesji zwołanej w trybie zwyczajnym ustala Przewodniczący Rady.

2. Na wniosek Burmistrza Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Biura Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji.

3. Porządek obrad sesji powinien zawierać w szczególności:

  1) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
  2) podjęcie uchwał,

  3) interpelacje radnych,

  4) informację o działalności Burmistrza, Przewodniczącego i komisji z działalności między sesjami,

  5) wolne wnioski”.

 • 26. 1. Obrady Rady, po stwierdzeniu quorum na podstawie listy obecności, otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady, wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący lub Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem, zwany dalej „prowadzącym obrady”.

2. W przypadku stwierdzenia braku quorum lub istotnych nieprawidłowości przy zwoływaniu sesji prowadzący obrady wyznacza termin kolejnego posiedzenia tej samej sesji.

3. Otwarcie obrad następuje po wypowiedzeniu przez prowadzącego obrady formuły: „Otwieram… (podaje numer) sesję Rady Miejskiej w Goleniowie.”

4. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, prowadzący obrady odczytuje porządek obrad sesji.

5.Rada, w toku sesji, może wprowadzać zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Dla wprowadzenia zmiany w porządku obrad sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym dodatkowo jest wymagana zgoda wnioskodawcy

6. Prowadzący przewodniczy obradom według ustalonego porządku, przy czym w uzasadnionych wypadkach może dokonywać zmian, za zgodą Rady, w kolejności realizacji poszczególnych jego punktów.

 • 27. 1. Prowadzący obrady czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku obrad.

2. Radny lub osoba spoza składu Rady nie może zabrać głosu bez zgody prowadzącego obrady.

3. Gdy mówca odbiega od tematu, prowadzący obrady powinien go upomnieć.

4. Jeżeli mówca swoim wystąpieniem lub zachowaniem w sposób oczywisty zakłóca porządek obrad bądź uchybia powadze sesji, prowadzący obrady przywołuje go “do porządku“ a gdy to nie przynosi skutku, może odebrać głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

5. W razie rażącego zakłócania przebiegu obrad przez osobę przebywającą w sali, prowadzący może zwrócić się do właściwych organów o jej usunięcie z sali i przywrócenie porządku.

 • 28. 1. Prowadzący obrady udziela głosu według kolejności zgłoszeń.

2. Prowadzący obrady zabiera głos poza kolejnością.

3. W uzasadnionych wypadkach prowadzący obrady może udzielić głosu poza kolejnością, w szczególności:

 • jeżeli konieczność zabrania głosu wiąże się bezpośrednio z głosem przedmówcy (udzielenie głosu ad vocem),
 • Burmistrzowi Gminy, osobom przez niego upoważnionym lub osobom zaproszonym na sesję – do złożenia wyjaśnień w sprawach będących przedmiotem obrad.

4. Obligatoryjnie poza kolejnością udziela się głosu w sprawie zgłoszenia przez radnego lub Burmistrza Gminy wniosku formalnego, w szczególności w sprawach:

1) przerwania, odroczenia lub zamknięcia posiedzenia,

2) zamknięcia listy mówców lub kandydatów,

3) odroczenia lub zamknięcia dyskusji,

4) respektowania porządku obrad,

5) odesłania do komisji,

6) głosowania bez dyskusji,

7) głosowania tajnego lub imiennego,

8) zmiany porządku obrad,

9) skrócenia lub przedłużenia czasu wystąpienia,

10) stwierdzenia quorum,

11) ponownego przeliczenia głosów,

12)sprecyzowania wniosku lub uchwały,

13) przestrzegania regulaminu obrad.

5. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym niezwłocznie po jego zgłoszeniu, po wysłuchaniu wnioskodawcy, a w przypadku głosów przeciwnych – pierwszego z radnych, który zgłosił odmienne stanowisko.

 • 29. Na wniosek radnego prowadzący obrady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.
 • 30. W ustalonym punkcie sesji radni oraz osoby zaproszone na sesję mogą składać wolne wnioski do organów Gminy i Przewodniczącego Rady, celem wyjaśnienia spraw, podjęcia działań będących w ich przedmiocie działania.
 • 31. 1. W ustalonym punkcie sesji Radni mogą składać interpelacje ustne lub pisemne.

2.Interpelacja jest zapytaniem radnego do Burmistrza, dotyczącym istotnych problemów w działalności organów Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych

3.Interpelacja winna być sformułowana w sposób jasny
i zrozumiały, powinna zawierać w szczególności krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające stąd pytania lub postulaty.

4. W miarę możliwości odpowiedź na interpelacje winna być udzielona w punkcie porządku obrad sesji “odpowiedzi na interpelacje” lub na najbliższej sesji.

5. Na życzenie interpelującego odpowiedź winna być udzielona na piśmie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 21 dni od zgłoszenia interpelacji”.

 • 32. 1. Inicjatywę uchwałodawczą, poza podmiotami wskazanymi w przepisach szczególnych, posiada Przewodniczący, Burmistrz, komisje, kluby, każdy radny oraz 88 mieszkańców wpisanych do rejestru wyborców Gminy”.

2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

 • tytuł uchwały,
 • podstawę prawną,
 • postanowienia merytoryczne,
 • w miarę potrzeby określenie źródła finansowania realizacji uchwały,
 • określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenie sprawozdania po jej wykonaniu,
 • przepisy przejściowe i derogacyjne,
 • termin wejścia w życie uchwały.

3. Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych uchwały i źródłach ich pokrycia.

4. Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców winna być zgłoszona na piśmie

5. Do projektu uchwały zgłaszanego z inicjatywy mieszkańców należy dołączyć listę osób uprawnionych do kontaktów w imieniu inicjatorów oraz listę osób popierających inicjatywę uchwałodawczą zawierającą następujące dane wnioskodawców: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL i podpis. W nagłówku każdej z ponumerowanych stron listy powinien być umieszczony zapis określający przedmiot uchwały”.

6. Projekty uchwał są opiniowane co do zgodności uchwały z prawem przez prawnika, którym może być adwokat lub radca prawny

7. W sytuacji gdy projekt uchwały nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 2 i 3 nie podlega dalszemu procedowaniu bez konieczności wzywania autora uchwały do uzupełnienia jej braków.
O powyższym decyduje Przewodniczący

 • 33. 1. Projekt uchwały, po złożeniu go przez projektodawcę w Biurze Rady – Przewodniczący Rady przekazuje w ciągu 7 dni do zaopiniowania przez właściwą komisję Rady.

2. Niedostarczenie Przewodniczącemu Rady opinii o projekcie uchwały w terminie 14 dni od daty skierowania jej do komisji oznacza, iż komisja odstąpiła od opiniowania projektu.

3. Przewodniczący Rady kieruje projekt uchwały na sesję, nie później niż 60 dni od daty jego zarejestrowania w Biurze Rady.

 • 34. 1. Projekt uchwały spełniający wymogi formalne może być w nagłych wypadkach przedłożony przez projektodawcę na sesji z pominięciem trybu wymienionego w § 33.

2. Rada decyduje w głosowaniu bezwzględną większością ustawowego składu Rady o jego wprowadzeniu do porządku obrad.

 • 35. W czasie rozpatrywania projektu uchwały na sesji prowadzący obrady udziela głosu w kolejności: projektodawcy uchwały lub jego przedstawicielowi, przedstawicielom komisji, które opiniowały projekt uchwały oraz Burmistrzowi Gminy (jeżeli nie on był projektodawcą uchwały) lub osobie przez niego upoważnionej. Następnie otwiera dyskusję nad projektem.
 • 36. 1. W trakcie dyskusji radnych nad projektem uchwały prowadzący udziela głosu radnym, Burmistrzowi Gminy lub osobie przez niego upoważnionej.

2. Za zgodą prowadzącego obrady głos mogą zabrać obecne na sesji osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady, w szczególności: przewodniczący gminnych jednostek pomocniczych, gminnych jednostek organizacyjnych, jeżeli złożyli wniosek w tej sprawie prowadzącemu obrady przed otwarciem sesji.

3. W trakcie dyskusji radny, komisje i Burmistrz Gminy mogą zgłaszać wnioski dotyczące zmiany treści projektu uchwały prowadzącemu obrady.

4. W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do zgodności formalno – prawnej wniosku prowadzący może poprosić o przedstawienie w toku dyskusji opinii przez radcę prawnego.

5. Czas wystąpienia mówcy w dyskusji ogranicza się do 5 min.

6. Po zakończeniu dyskusji prowadzący może udzielić głosu projektodawcy uchwały lub jego przedstawicielowi, w celu ewentualnego zgłoszenia autopoprawek i zamyka dyskusję.

7. Po zamknięciu dyskusji prowadzący obrady rozpoczyna procedurę głosowania.

 • 37. 1.Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2. Zwykła większość głosów ma miejsce wówczas, gdy liczba głosów “za” jest większa niż “przeciw”.

3. Bezwzględna liczba głosów ma miejsce wówczas, gdy liczba głosów “za” jest większa niż suma głosów “przeciw” i “wstrzymuję się”.

 • 38. 1. Głosowanie może być: jawne zwykłe, jawne imienne lub tajne.

2.Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku w elektronicznym systemie do obliczania głosów. Za formalny wynik głosowania uznaje się wynik ustalony przez to urządzenie. W razie braku możliwości głosowania przy użyciu elektronicznego systemu obliczania głosów, prowadzący obrady zarządza głosowanie przez podniesienie ręki. Głosowanie jawne zwykłe jest nieważne jeżeli suma głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymuję się” jest większa niż liczba radnych obecnych na sali. W takim przypadku powtarza się głosowanie.

3. W głosowaniu imiennym prowadzący obrady lub wyznaczony przez niego radny odczytuje z listy obecności radnych, którzy głosują ustnie: “za”, “przeciw” lub “wstrzymuję się” i potwierdzają swoje głosowanie na kartach z pieczęcią Rady oraz imieniem i nazwiskiem składając je do protokołu.

4. W przypadku zgłoszenia wniosku o głosowanie jawne imienne o formie głosowania rozstrzyga Rada.

5. Głosowanie tajne obowiązuje w przypadkach określonych w ustawie.

6. Prowadzący obrady przeprowadza wybór komisji skrutacyjnej oraz zapewnia radnym warunki niezbędne do oddania głosu w sposób tajny. Komisja wybiera przewodniczącego spośród swoich członków.

7. Głosowanie tajne przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady. Karty wydaje radnym komisja skrutacyjna odnotowując ten fakt na liście obecności. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych na sesji.

8. W przypadku głosowania tajnego nad wyborem osoby lub osób na karcie do głosowania, pod pytaniem: “Czy jesteś za wyborem do/na …”, umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona osób zgłoszonych. Radny oddaje głos przez postawienie znaku “X” przy wybranych nazwiskach lub nazwisku. Postawienie znaku “X” przy większej liczbie nazwisk niż jest miejsc mandatowych, dopiski lub skreślenia na karcie, powodują unieważnienie głosu. Niepostawienie znaku ”X” przy żadnym nazwisku oznacza wstrzymanie się od głosu.

9. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest równa lub mniejsza od liczby miejsc mandatowych, to za zgodą Rady można przeprowadzić głosowanie łączne – ” en bloc”. Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym pod pytaniem “Czy jesteś za wyborem/odwołaniem…” nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów oraz na dole karty słowa “za”, “przeciw”, “wstrzymuję się”. Postawienie więcej niż jednego znaku “X” lub nie postawienie żadnego, a także dopiski lub skreślenia na karcie, powodują unieważnienie głosu. W przypadku wątpliwości należy przyjąć, że znakiem „X” postawionym w kratce są dwie linie przecinające się, których punkt przecięcia znajduje się w obrębie kratki

 • 39. 1. Wynik głosowania oblicza się w stosunku do ważnie oddanych głosów.

2. Wynik głosowania jawnego ogłasza prowadzący obrady, a tajnego przewodniczący komisji skrutacyjnej niezwłocznie po ich ustaleniu.

3. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w protokole sesji, a wynik głosowania tajnego w protokole komisji skrutacyjnej, który wraz z kartami do głosowania załącza się do protokołu sesji.

 • 40. 1. Poprawek przyjętych przez projektodawcę na wniosek radnych lub komisji Rady nie głosuje się.

2. Kolejność głosowania wniosków dotyczących uchwały jest następująca:

 • głosowanie wniosku o odrzucenie uchwały,
 • głosowanie wniosku o odesłanie projektu uchwały do projektodawcy lub do komisji Rady,
 • głosowanie poprawek, przy czym głosuje się w pierwszej kolejności te poprawki, których przyjęcie bądź odrzucenie rozstrzyga o zasadności innych poprawek, a następnie pozostałe poprawki w kolejności od najdalej idących.

3. Po przegłosowaniu poprawek prowadzący obrady poddaje pod głosowanie całość projektu uchwały z przyjętymi poprawkami.

4. Głosowanie nad całością projektu uchwały może zostać odroczone na czas potrzebny do stwierdzenia czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzą sprzeczności między poszczególnymi sformułowaniami projektu i czy są one zgodne z przepisami prawa. Głosowanie powinno odbyć się na tym samym posiedzeniu Rady lub na następnej sesji.

5. Po głosowaniu radny może zgłosić swoje odrębne zdanie (votum separatum) wobec podjętej uchwały, wnosząc je dodatkowo na piśmie do protokołu.

 • 41. W sprawach nie wymagających podjęcia uchwały Rada może wyrażać opinie, zajmować stanowiska i podejmować deklaracje.
 • 42. 1. W przypadku stwierdzenia przez prowadzącego obrady braku quorum w trakcie posiedzenia, uchwały podjęte do tego czasu zachowują moc.

2. Jeżeli z powodu braku quorum w trakcie posiedzenia nie można podjąć uchwał przewidzianych w porządku obrad, prowadzący przerywa obrady i wyznacza termin kolejnego posiedzenia tej samej sesji.

3. Fakt przerwania obrad z powodu braku quorum oraz imiona i nazwiska radnych, którzy opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

 • 43. Po wyczerpaniu porządku prowadzący obrady kończy sesję wypowiadając formułę: “Zamykam (…) sesję Rady Miejskiej w Goleniowie”.
 • 44. 1. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:
  1. numer, datę i miejsce posiedzenia oraz numery uchwał,
  2. stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
  3. zatwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia,
  4. porządek obrad,
  5. przebieg obrad, w tym główne tezy wystąpień i dyskusji oraz tekst zgłoszonych i uchwalonych wniosków
  6. czas trwania posiedzenia,
  7. podpis prowadzącego obrady i protokolanta oraz wydruki z głosowań odbytych przy zastosowaniu elektronicznego systemu obliczania głosów.

2. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały arabskimi.

3. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem nowej kadencji.

4. Na wniosek radnego, zgłoszony do prowadzącego obrady, protokół winien zawierać dosłowny zapis wypowiedzi radnego.

5. Do protokołu z sesji dołącza się w szczególności:

 • listę obecności radnych,
 • listę gości zaproszonych na sesję,
 • uchwały podjęte przez Radę,
 • protokoły głosowań tajnych,
 • usprawiedliwienia osób nieobecnych,
 • inne dokumenty złożone do protokołu.

6. Zapis dźwiękowy przebiegu sesji jest rejestrowany na nośniku elektronicznym. Zapis ten przechowuje się przez rok od dnia zakończenia obrad

 • 45. 1. Odpis protokołu po jego przyjęciu przez Radę powinien być przekazany do Burmistrza Gminy.

2. Wyciągi z protokołu Burmistrz Gminy przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.

3. Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się w Biurze Rady i są udostępniane zainteresowanym do wglądu przez Kierownika Biura na miejscu. Nie dotyczy to sesji, których jawność została wyłączona na podstawie przepisów ustaw.

4. Protokół publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu niezwłocznie po jego przyjęciu przez Radę

 • 46. 1. Uchwały Rady stanowią załączniki do protokołu.

2. Uchwały powinny zawierać przede wszystkim:

 • datę i tytuł,
 • podstawę prawną,
 • określenie zadań i w miarę możliwości środków ich realizacji,
 • określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały oraz organów sprawujących nadzór nad jej realizacją,
 • przepisy przejściowe i derogacyjne,
 • termin wejścia w życie uchwały i ewentualny czas jej obowiązywania,
 1. Uchwały opatruje się numerem sesji, numerem uchwały według kolejności jej podjęcia i rokiem podjęcia.
 2. Uchwały podpisuje prowadzący obrady. Czyni to bez zbędnej zwłoki najpóźniej przed skierowaniem uchwały do wykonania.
 3. Oryginały uchwał ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołami sesji.
 4. Uchwały przekazuje się wskazanym w nich jednostkom do realizacji.

Rozdział III

KOMISJE RADY

 

 • 47. 1. Rada powołuje ze swojego grona komisje stałe i doraźne, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

2. Komisje stałe powoływane są przez Radę w celu sprawnego wykonywania jej bieżących zadań.

3. Rada powołuje komisje doraźne do rozpoznawania spraw nie objętych przedmiotem działania komisji stałych.

4. Komisje doraźne są powoływane na czas określony uchwałą. W uzasadnionych wypadkach Rada może przedłużyć ten okres.

5. Komisje pełnią funkcje: opiniodawczą, inicjującą oraz kontrolną. Do zakresu ich działań należą w szczególności:

 • opiniowanie i formułowanie wniosków do projektów uchwał,
 • opiniowanie spraw przekazanych przez Radę, Przewodniczącego Rady, Burmistrza Gminy i mieszkańców Gminy,
 • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
 • występowanie z postulatami do Burmistrza Gminy,
 • kontrolowanie wykonania uchwał Rady oraz działalności Burmistrza Gminy w zakresie właściwym komisji.
 • 48. 1. W skład komisji wchodzą radni w liczbie nie mniejszej niż 5

2. Przewodniczącego komisji wybiera i odwołuje Rada zwykłą większością głosów.

3. Członków komisji Rada wybiera na wniosek przewodniczącego komisji (a w razie jego nieobecności na wniosek Przewodniczącego Rady) najpóźniej na następnej sesji po jego wyborze, spośród wszystkich radnych, którzy zgłosili chęć pracy przewodniczącemu komisji (a w razie jego nieobecności Przewodniczącemu Rady).

4. Rada odwołuje członka komisji zwykłą większością głosów.

5. Spośród swoich członków komisja wybiera i odwołuje wiceprzewodniczącego komisji.

6. Radny może zrezygnować z członkostwa w komisji składając oświadczenie na piśmie Przewodniczącemu Rady.

7. W uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady komisja może wyłonić ze swego składu zespół roboczy, ustalając jego przewodniczącego, zakres i termin działania.

 • 49. 1. Radny może być przewodniczącym lub wiceprzewodniczącym tylko jednej komisji stałej.

2. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady nie mogą być przewodniczącymi komisji stałych.

3. Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch stałych komisji Rady.

 • 50. 1. Komisja może podejmować współpracę i odbywać wspólne posiedzenia z innymi komisjami, podejmując wspólne opinie, wnioski, dezyderaty, w szczególności w zakresie realizacji zadań należących do ich właściwości.

2. Komisja może inicjować i podejmować współpracę z komisjami innych rad, a także z organizacjami społecznymi, zawodowymi i samorządem mieszkańców.

3. Na wniosek komisji Burmistrz Gminy zapewnia niezbędne materiały oraz udział kompetentnych przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta lub gminnych jednostek organizacyjnych w posiedzeniach komisji.

 • 51. 1. Posiedzenia komisji zwołuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący, w miarę potrzeb oraz na wniosek Przewodniczącego Rady lub 1/4 składu komisji.

2. Członek komisji powinien być powiadomiony o przedmiocie i terminie posiedzenia 3 dni przed obradami. W szczególnych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie w trybie pilnym.

3. Przewodniczący ustala porządek posiedzenia.

4. Przewodniczący może zapraszać na posiedzenie osoby celem wszechstronnego wyjaśnienia spraw rozpatrywanych przez Komisję.

 • 52. 1. Posiedzenie komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa składu komisji.

2. Posiedzenie komisji prowadzi jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.

3. Prowadzący posiedzenie komisji czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku posiedzenia.

4. Prowadzący posiedzenie udziela głosu radnym i osobom zaproszonym na posiedzenie. Prowadzący może udzielić głosu również innym osobom przebywającym w sali posiedzeń.

5. Głosowanie komisji odbywa się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji, w głosowaniu jawnym.

6. Posiedzenia komisji są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący komisji i protokolant.

 • 53. 1. Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym

z przedmiotem działania komisji.

2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków gminnych, przewodniczący komisji przedstawia sprawę Przewodniczącemu Rady, celem podjęcia decyzji zobowiązującej osoby zarządzające mieniem gminnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy .

 • 54. Najpóźniej do 31 grudnia każdego roku komisja przedstawia Radzie projekt rocznego planu pracy na rok następny. Za zgodą Rady termin ten może być przedłużony”.
 • 55. 1. Przewodniczący o działaniach swojej komisji informuje na bieżąco Przewodniczącego Rady.

2. Korespondencja komisji kierowana do organów Gminy (w tym również innych komisji i zespołów Rady) oraz do Urzędu Gminy i Miasta odbywa się z powiadomieniem Przewodniczącego Rady, a pozostała za jego pośrednictwem.

3. Na wniosek Rady, przewodniczący komisji lub członek komisji przez niego wskazany składa sprawozdanie z działalności komisji.

 

Rozdział IV

KOMISJA REWIZYJNA

 

 • 56. 1. Rada kontroluje działalność Burmistrza Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy. W tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.

3. Komisja Rewizyjna opiniuje w szczególności:

 • wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy; wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie,
 • wniosek o podjęcie uchwały o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Burmistrza z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy.

4. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole, na podstawie rocznego planu kontroli uchwalanego przez Radę i obejmującego: nazwę jednostki organizacyjnej oraz przedmiot i termin kontroli.

5. Poza planem kontroli Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole tylko na zlecenie Rady. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez Radę.

 • 57. 1. Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.

2. Komisja przedstawia Radzie projekt rocznego planu kontroli do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego ten plan dotyczy. Za zgodą Rady termin ten może być przedłużony. Roczny plan kontroli zostaje przyjęty przez Radę w formie uchwały

3. Kontrolując działalność Burmistrza Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy, Komisja kieruje się kryteriami zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

4. Przed przystąpieniem do kontroli Przewodniczący Rady wystawia imienne upoważnienia dla osób wchodzących w skład zespołu kontrolnego, składającego się minimum z 3 osób.

5. O zamierzonej kontroli przewodniczący Komisji zawiadamia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej co najmniej na 3 dni przed terminem jej przeprowadzenia, podając  przedmiot kontroli.

6. Przewodniczący zespołu kontrolnego, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych jest obowiązany okazać kierownikowi jednostki kontrolowanej upoważnienie, o którym mowa w ust. 5.  

 • 58. 1. Członek Komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli może dotyczyć jego praw i obowiązków albo jego małżonka, krewnych lub powinowatych.

2. Członek Komisji może być wyłączony od udziału w kontroli również wtedy, gdy zachodzą okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do jego bezstronności.

3. O wyłączeniu członka Komisji od udziału w kontroli rozstrzygają pozostali członkowie Komisji zwykłą większością głosów.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej są obowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotyczących ochrony tajemnicy  państwowej i służbowej, obowiązujących w kontrolowanej jednostce.

 • 59. 1. Kierownicy kontrolowanych jednostek są obowiązani do zapewnienia właściwych warunków do przeprowadzenia kontroli, w szczególności w miarę możliwości odrębnego pomieszczenia oraz dostępu do urządzeń technicznych.

2. Zespół kontrolny wykonuje czynności kontrolne w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.

3. Zespół kontrolny nie może naruszać porządku pracy obowiązującego w jednostce.

4. Zespół kontrolujący ma prawo:

 • wstępu do pomieszczeń kontrolowanej jednostki,
 • wglądu w dokumenty dotyczące przedmiotu kontroli,
 • sporządzania odpisów i kopii dokumentów związanych z przedmiotem kontroli i żądania potwierdzenia ich zgodności z oryginałem,
 • wezwania do złożenia wyjaśnień w formie ustnej lub pisemnej przez kierownika.

5. Zespół kontrolny w terminie 7 dni od zakończenia kontroli sporządza protokół zawierający:

 • nazwę i adres kontrolowanej jednostki oraz imiona i nazwiska osób, których kontrola dotyczy,
 • skład zespołu kontrolnego,
 • termin i miejsce przeprowadzenia kontroli,
 • przedmiot kontroli ,
 • opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości z uwzględnieniem przyczyn ich powstania, zakresu i skutków tych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych,
 • spis załączników stanowiących integralną część protokołu,
 • pouczenie kierownika jednostki o przysługującym mu prawie wniesienia zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w treści protokołu z jednoczesnym wskazaniem stosownych dowodów,
 • podpisy członków zespołu oraz kierownika jednostki kontrolowanej.
  1. Zespół kontrolny, w terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli, sporządza protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostaje w jednostce kontrolowanej, a drugi przechowywany jest w aktach Komisji. Uwierzytelnione przez przewodniczącego zespołu kontrolnego odpisy protokołu przekazywane są Przewodniczącemu Rady oraz Burmistrzowi.
 • 60. 1. Zespół niezwłocznie przedstawia podpisany protokół Komisji Rewizyjnej.

2. Komisja Rewizyjna, na podstawie protokołu kontroli, sporządza i kieruje do kierownika jednostki kontrolowanej oraz do Burmistrza wystąpienie pokontrolne zawierające zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

3. Kierownik jednostki kontrolowanej, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia zawiadomić Komisję Rewizyjną o sposobie realizacji zaleceń  lub o przyczynach ich niewykonania, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może odwołać się do Rady. Rozstrzygnięcie Rady jest ostateczne.

 • 61. 1. W przypadku zaistnienia na dowolnym etapie procedury kontrolnej podejrzenia popełnienia przestępstwa, zespól kontrolny zawiadamia Radę przedstawiając jednocześnie dowody wskazujące na prawdopodobieństwo jego popełnienia.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, do Komisji Rewizyjnej  mają zastosowanie postanowienia dotyczące komisji Rady.

3. Komisja rewizyjna może korzystać z porad, opinii, ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie prowadzonych działań lub kontroli

 

Rozdział V

BURMISTRZ GMINY. URZĄD GMINY I MIASTA

 

 • 62. 1. Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz Gminy Goleniów, zwany dalej “Burmistrzem”.

2. Burmistrz jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru.

3. Warunki płacy Burmistrza określa Rada odrębną uchwałą.

 • 63. Burmistrz wykonuje uchwały Rady i realizuje zadania Gminy określone w ustawach, porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej, porozumieniach komunalnych i umowach zawartych z innymi podmiotami.
 • 64. Burmistrz w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje jednego lub dwóch zastępców.
 • 65. 1. Burmistrz wykonuje swe zadania przy pomocy Urzędu Gminy i Miasta zwanego dalej „Urzędem”, którego jest kierownikiem.

2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa jego Regulamin Organizacyjny, wydany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

3. Burmistrz prowadzi rejestry:

 • jednostek pomocniczych Gminy,
 • gminnych jednostek organizacyjnych,
 • składników mienia komunalnego,
 • podmiotów zarządzających poszczególnymi składnikami mienia komunalnego.
 • 66. 1. Skarbnik Gminy jest pracownikiem samorządowym, zatrudnionym w ramach stosunku pracy na podstawie powołania uchwałą Rady.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu są zatrudniani na podstawie umów o pracę.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy oraz pozostali pracownicy Urzędu są zatrudniani przez Burmistrza na podstawie umowy o pracę.

 • 67. 1. Burmistrz, jego zastępca (zastępcy), Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy współpracują z Radą i jej komisjami, a w szczególności zapewniają:
 • przedstawianie projektów uchwał kierowanych przez Burmistrza pod obrady Rady,
 • informowanie komisji o stanowisku Burmistrza oraz jego pracach podejmowanych w sprawach będących przedmiotem działania komisji.

2.Burmistrz udziela radnym pomocy niezbędnej dla wykonywania mandatu, a w szczególności:

 1. dostarcza posiadane materiały,
 2. zapewnia udział kompetentnych przedstawicieli Urzędu lub gminnych jednostek organizacyjnych w spotkaniach radnych z mieszkańcami.
 

Rozdział VI

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

 

 • 68. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: osiedla, sołectwa i inne.
 • 69. 1. Utworzenie, połączenie, podział oraz zniesienie jednostki pomocniczej następuje w drodze uchwały Rady.
 1. Utworzenie, połączenie, podział oraz zniesienie jednostki pomocniczej następuje według następujących zasad:
 • inicjatorem utworzenia , połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować albo organy Gminy,
 • utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,
 • projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
 • przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
 • 70. 1. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
 1. Statut może przewidywać powołanie jednostki niższego rządu w ramach jednostki pomocniczej.
 2. Jednostki pomocnicze gminy podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek
 • 71. 1. Przewodniczący jednostek pomocniczych biorą udział w sesjach Rady, za co przysługuje im dieta w wysokości ustalonej odrębną uchwałą.
 1. Na sesjach Rady przewodniczącym jednostek pomocniczych przysługuje prawo występowania oraz zgłaszania wniosków w imieniu mieszkańców, bez prawa udziału w głosowaniu, na zasadach określonych w przepisach dotyczących sesji Rady.
 2. Przewodniczący Rady jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak radnych, przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji Rady.
 • 72. Burmistrz sprawuje kontrolę nad działalnością jednostek pomocniczych, a w szczególności czuwa, aby mienie jednostek pomocniczych nie było narażone na szkody i uszczuplenie.

 

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 73. Przewodniczący Rady zapewnia przestrzeganie postanowień Statutu.