O PROJEKCIE
Projekt Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu

na rynku europejskim. Inwestycja umożliwi transport gazu z Norwegii na rynki duński
i polski, a także do użytkowników końcowych w sąsiednich krajach. Równocześnie Baltic Pipe pozwoli na
przesył gazu z Polski do Danii i Szwecji.
Inwestycja  realizowana  jest  przez  polskiego operatora  gazociągów  przesyłowych  GAZ-SYSTEM
oraz  operatora  duńskiego  systemu  przesyłowego gazu Energinet.
W 2017 r. Premierzy Polski i Danii podpisali memorandum o zrozumieniu i współpracy przy realizacji
projektu Baltic Pipe.

OPIS INWESTYCJI
Projekt Baltic Pipe składa się z 5 głównych komponentów:
1/ GAZOCIĄU NA DNIE MORZA PÓŁNOCNEGO
2/ ROZBUDOWY DUŃSKIEGO SYSTEMU PRZESYŁOWEGO
3/ TŁOCZNI GAZU W DANII
4/ GAZOCIĄGU NA DNIE MORZA BAŁTYCKIEGO
5/ ROZBUDOWY POLSKIEGO SYSTEMU PRZESYŁOWEGO
Energinet jest odpowiedzialny za realizację trzech
pierwszych  komponentów  na  terytorium  Danii a GAZ-SYSTEM za budowę gazociągu podmorskiego
biegnącego pomiędzy Danią i Polską oraz za rozbudowę systemu przesyłowego gazu w Polsce

INWESTYCJA STRATEGICZNA DLA UNII EUROPEJSKIEJ
Projekt  Baltic  Pipe  został  uznany  przez  Komisję Europejską  jako  „Projekt  o  znaczeniu  wspólnotowym” (PCI). Status jest przyznawany projektom infrastrukturalnym mającym na celu wzmocnienie europejskiego
wewnętrznego rynku energii, realizującym cele polityki energetycznej Unii Europejskiej,
polegające na zapewnieniu niedrogiej, bezpiecznej i odnawialnej energii.
24 listopada 2017 r. została  opublikowana  trzecia  europejska  lista  projektów, na której po
raz kolejny Komisja Europejska uwzględniła projekt Baltic Pipe

OTOCZENIE SPOŁECZNE I ŚRODOWISKO NATURALNE
Projekt Baltic Pipe będzie prowadzony z uwzględnieniem praw społeczności lokalnych oraz z posza
nowaniem środowiska naturalnego
W  przypadku  tak  dużych  projektów  infrastrukturalnych realizacja inwestycji zależy od dokładnej
analizy warunków środowiskowych oraz ich możliwego wpływu na otoczenie.
Realizacja projektu Baltic Pipe na terytorium Polski jest  regulowana  przez  szereg  aktów  prawnych.
W  proces  wydawania  decyzji  administracyjnych w  Polsce  będzie  zaangażowanych  wiele  organów
administracji publicznej.

KORZYŚCI
Realizacja projektu Baltic Pipe przyniesie znaczące korzyści społeczno-ekonomiczne Polsce, Danii
a także innym krajom regionu Morza Bałtyckiego i Europy Środkowo-Wschodniej.
Projekt jest w pełni zgodny z wytycznymi polityki energetycznej Unii Europejskiej w zakresie zapew
nienia bezpiecznych, przystępnych cenowo i zrównoważonych dostaw energii Unii Europejskie
Przed rozpoczęciem prac budowlanych, GAZ-SYSTEM jest zobowiązany do uzyskania decyzji o środowisko
wych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, która zostanie wydana na podstawie oceny
oddziaływania na środowisko

 źródło http://www.gaz-system.pl/