Rusza konkurs dla firm na dofinansowanie działań związanych z kooperacją z partnerami krajowymi i zagranicznymi

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw…

Termin składania wniosków: 01.08.2016 – 30.09.2016

Rozstrzygnięcie konkursu: luty 2017 r.

Adresaci: mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

UWAGA!!! – wsparcie adresowane jest wyłącznie do przedsiębiorstw działających w obszarze tzw. inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, czyli w sektorach:

 •  Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe
 •  Zaawansowane wyroby metalowe
 •  Produkty drzewno-meblarskie
 •  Opakowania przyjazne środowisku
 •  Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej
 •  Nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze
 •  Multimodalny transport i logistyka
 •  Produkty oparte na technologiach informacyjnych

Na jakie działania:

Realizacja i wdrożenie poszczególnych etapów opracowanej przez przedsiębiorstwo strategii ekspansji na rynki zagraniczne, czyli np.:

 •  przygotowanie do prezentacji oferty podczas imprez targowo-wystawienniczych,
 •  wydatki poniesione na doradztwo dotyczące ekspansji na wybrane rynki docelowe w szczególności doradztwo w
 • zakresie realiów kulturowych i rynkowych,
 •  udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,
 •  udział w misjach gospodarczych za granicą związanych z rynkiem docelowym połączonych z bilateralnymi spotkaniami z
 • potencjalnymi kontrahentami,
 •  doradztwo w zakresie strategii działań marketingowych, koncepcji dostosowania wzorniczego produktów/oferty,
 • koncepcji wizerunku przedsiębiorcy, czy ochrony własności intelektualnej na wybranych rynkach docelowych,
 •  doradztwo w obszarze wyszukiwania i doboru partnerów gospodarczych,
 •  doradztwo w zakresie tworzenia sieci dystrybucyjnej na rynkach docelowych,
 •  uzyskanie niezbędnych dokumentów/certyfikatów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na wybrane
 • rynki docelowe.

UWAGA!!! – warunkiem koniecznym jest realizacja co najmniej dwóch działań/etapów zaplanowanych w strategii z zastrzeżeniem, że jedynym rodzajem działań będącym przedmiotem projektu nie może być udział w misjach gospodarczych.

Przykładowe wydatki:

 • projekt i druk materiałów promocyjnych typu ulotki, broszury, foldery, płyty CD;
 • wydatki związane z tłumaczeniem treści materiałów promocyjnych;
 • wynajęcie powierzchni targowo-wystawienniczej wraz z niezbędnymi kosztami narzuconymi przez organizatora imprezy targowo-wystawienniczej (m.in. opłaty za podłączenie i zużycie mediów, opłata rejestracyjna, rezerwacja powierzchni wystawienniczej);
 • zabudowa stoiska (w tym m.in.: projekt zabudowy stoiska, montaż, demontaż stoiska);
 • zakup usług w zakresie transportu eksponatów wraz z ubezpieczeniem i kosztami spedycji w związku z udziałem w imprezach targowo-wystawienniczych w kraju;
 • zakup usług w zakresie transportu eksponatów wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji w związku z
 • udziałem w imprezach targowo-wystawienniczych za granicą;
 • wydatki na przejazd i zakwaterowanie przedstawicieli wnioskodawcy uczestniczących w imprezie targowo – wystawienniczej w okresie nie dłuższym niż dwa dni przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowo-wystawienniczej, a w przypadku imprezy targowo – wystawienniczej organizowanej poza granicami kraju w okresie nie dłuższym niż trzy dni przed rozpoczęciem i dwa dni po jej zakończeniu;
 • opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla przedstawicieli wnioskodawcy uczestniczących w imprezie targowo-wystawienniczej poza granicami kraju;
 • reklamy w mediach dedykowanych w imprezie targowo-wystawienniczej;
 • zakup biletów wstępu dla przedstawicieli wnioskodawcy na imprezę targowo-wystawienniczą związaną z branżową misją gospodarczą;
 • wydatki na przejazd i zakwaterowanie przedstawicieli wnioskodawcy na misję gospodarczą w okresie nie dłuższym niż dwa dni przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowo-wystawienniczej, w związku z którą ma być organizowana misja, a w przypadku misji gospodarczej organizowanej poza granicami kraju w okresie nie dłuższym niż trzy dni przed rozpoczęciem i dwa dni po zakończeniu imprezy targowo-wystawienniczej, w związku z którą ma być organizowana misja;
 • wydatki związane z merytorycznym przebiegiem branżowej misji gospodarczej w zakresie spotkań z potencjalnymi kontrahentami, w tym: a) wydatki poniesione na usługi tłumaczeń podczas udziału w misji gospodarczej za granicą, b) wydatki poniesione na przygotowanie merytoryczne uczestników misji w zakresie realiów kulturowych i rynkowych w kraju misji gospodarczej (w tym szkolenia z zakresu różnic kulturowych, mentoring), c) opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla przedstawicieli wnioskodawcy uczestniczących w misji gospodarczej, d) wynajem sali konferencyjnych w celu spotkań z potencjalnymi kontrahentami, w tym wypożyczenie sprzętu do prezentacji;
 • usługa doradztwa w zakresie projektowania materiałów promocyjnych oraz reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych, rozmiaru produktu, jego opakowania, bezpieczeństwa produktu, znaku firmowego, doradztwo rzecznika patentowego, specjalistyczne usługi prawnicze, opłaty rejestracyjne za zgłoszenie lub ochronę znaku towarowego itp.;
 • doradztwa w obszarze przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych i ich przeprowadzenie;
 • koszty uzyskania certyfikatów, pozwoleń, homologacji, itp..

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • pomoc de minimis – 85%
 • pomoc publiczna – 50%

Minimalny wkład własny:

 • pomoc de minimis – 15%
 • pomoc publiczna – 50%

Maksymalna kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorstwu: 150 000,00 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 3 760 000,00 zł

Okres realizacji projektu: nie może być dłuższy niż 12 miesięcy Projekt powinien zakończyć się w terminie do 31 grudniu 2018 r.

Szczegółowe informacje:  http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/115-wsparcie- kooperacji-przedsiebiorstw

Regulamin konkursu:    http://rpo.wzp.pl/sites/default/files/regulamin_konkursu_1_15_20160630.pdf