Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru

Metropolitalnego uzyskała pozytywną opinię Ministra Rozwoju w zakresie zgodności Strategii ZIT z Umową Partnerstw oraz możliwości finansowania z krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ramach opinii ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego zidentyfikowano projekty służące realizacji Strategii ZIT zgłoszone do objęcia współfinansowaniem na poziomie krajowym. W dniu 26 kwietnia 2016r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego pozytywnie zaopiniował Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie możliwości finansowania ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. – To kolejny, ważny krok, który pozwala już myśleć o realizacji zadań w ramach nowej perspektywy unijnej. Dzięki dodatkowym środkom i przeprowadzonym inwestycjom zarówno Szczecin jak i region zmienią się na lepsze.- powiedział Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin. – Pomorze Zachodnie jako pierwszy region w Polsce zdecydował się w poprzedniej perspektywie na wydzielenie środków w Ramach RPO dla obszaru metropolitalnego. Nauczyliśmy się już myśleć i działać jako wspólnota. Decentralizacja zwiększa naszą skuteczność i pozwala na zbudowanie jeszcze lepszych warunków gospodarczych. Współpraca ponad granicami gmin polepszy komunikację i transport na tym obszarze.

Problemy i potencjały nie kończą się wraz z granicą konkretnej gminy – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Strategia jest dokumentem określającym cele i kierunki rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz formułuje konkretne przedsięwzięcia, które w sposób kompleksowy odpowiadają na potrzeby oraz problemy całego obszaru i jego mieszkańców, a także wdraża partnerski model współpracy samorządów. Pozytywne zaopiniowanie Strategii ZIT, w tym listy przedsięwzięć strategicznych przewidywanych do wsparcia w trybie pozakonkursowym, jest niezbędne do realizacji ZIT na terenie SOM, gdyż stanowi pierwszy krok do ogłoszenia naborów wniosków o dofinansowanie w ramach ZIT i współfinansowania realizacji projektów zaplanowanych w Strategii ZIT ze środków RPO WZ 2014-2020 na kwotę ponad 109,1 mln euro oraz projektów komplementarnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dotyczących rozwoju publicznego transportu zbiorowego, modernizacji i rozbudowy miejskich sieci ciepłowniczych oraz modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych – łącznie zadań na kwotę ponad 90,2 mln euro. Całość środkówdla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, zapewnionych w RPO 2014-2020 oraz w krajowym POIiŚ 2014-2020 będzie wynosić prawie 200 mln. euro. Ponad 70% środków dedykowanych ZIT SOM w ramach RPO WZ 2014-2020, czyli blisko 78 mln euro trafi do samorządów w trybie pozakonkursowym wspierając realizację 35 projektów. W ten sposób zostaną skierowane środki na rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego, drogi lokalne oraz wsparcie rozwoju infrastruktury gospodarczej. W najbliższym czasie wykaz projektów zidentyfikowanych w trybie pozakonkursowym uzupełniony o projekty wskazane w Strategii ZIT SOM zostanie opublikowany na stronie serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (www.rpo.wzp.pl) jako załącznik nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WZ, również w analogicznym terminie nastąpi publikacja wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 i w formie załącznika do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych zostanie umieszczona na stronie serwisu www.pois.gov.pl Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące procesu realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych można znaleźć na stronie www.zit-som.szczecin.pl