Potężny zastrzyk unijnych środków czeka na strefy inwestycyjne. Na zwiększenie ich atrakcyjności
i dostępności zaplanowano ponad 100 milionów złotych. Fundusze pochodzą z ……

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Ubiegać się będzie o nie można w ramach działań związanych z tworzeniem oraz rozbudową infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego Pomorza Zachodniego.

Ogłoszony kilka dni temu konkurs rozpocznie za blisko miesiąc piąty nabór wniosków z nowej unijnej perspektywy w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie”. Szanse
na dofinansowanie z działania 1.10. będą mieć przedsięwzięcia poszerzające istniejące strefy inwestycyjne o nowe działki, zwiększające atrakcyjność funkcjonujących już stref w obecnych granicach czy zmierzające do utworzenia nowych stref inwestycyjnych na terenach poprzemysłowych, pokolejowych, powojskowych i popegeerowskich, z zastrzeżeniem, że nie są to tereny typu „greenfield”.

Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego Pomorza Zachodniego stanowiło priorytet działań  poprzedniej kadencji władz samorządu województwa, które zgodnie z zapowiedziami kontynuujemy.
Ten konkurs i zaplanowana w nim alokacja jest tego najlepszym dowodem. Atrakcyjne i dostępne strefy inwestycyjne to jeden z filarów silnego ekonomicznie regionu
– podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

O wsparcie ubiegać się będą mogły: jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, związki jst i podmioty zarządzające strefami inwestycji. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na: prowadzenie prac studyjno-koncepcyjnych czy badań geotechnicznych, kompleksowe wyposażenie stref w media, modernizację, uzupełnienie i rozbudowę na terenie stref wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej, a także na adaptację na ich terenie budynków przeznaczonych na cele gospodarcze służące więcej niż jednemu przedsiębiorcy.

Tym razem do dyspozycji beneficjentów zaplanowano blisko 110 milionów złotych. Maksymalny poziom dofinansowania może wynieść 85 % wydatków kwalifikowalnych. Wnioski przyjmowane będą od 1 marca do 29 kwietnia 2016 roku. Rozstrzygnięcie postępowania planowane jest na październik tego roku. Szczegóły naboru dostępne są na stronie: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/110-tworzenie-i-rozbudowa-infrastruktury-na-rzecz-rozwoju-gospodarczego.

Wcześniej w ramach 1 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 zakończono przyjmowanie wniosków
w ramach działanie 1.13 „Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych z pulą środków blisko 71 mln zł oraz działanie 1.6 „Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Wyłączenia” z alokacją 42 milionów zł. Ponadto trwają, rozpoczęte
w drugiej połowie stycznia br., nabory dokumentacji na działanie 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji” z alokacją 30 milionów złotych
i 1.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – Typ 1. Małe projekty B+R” z pulą prawie 1 miliona złotych.

Źródło: Biuro Prasowe