Energia odnawialna to przyszłość i alternatywa dla konwencjonalnych źródeł energii w obliczu ich stopniowego wyczerpywania się. Choć inwestycje w instalacje produkujące energię odnawialną w ostatnich latach znacząco wzrosły, nadal jesteśmy w tyle za innymi krajami europejskimi. Jednym z problemów jest brak odpowiedniego umocowania w prawie oraz brak wiedzy społeczeństwa.

— Klaster „Energia i Środowisko“ tworzą firmy i instytucje, które nie tylko mają wizję działań proekologicznych, ale te działania już od dawna realizują —
Co to jest klaster?
KLASTER, to geograficzne skupisko wyspecjalizowanych podmiotów, połączonych intensywnymi interakcjami, działającymi w pokrewnych lub komplementarnych branżach, jednocześnie współdziałających i konkurujących ze sobą, w tym w szczególności: przedsiębiorstw, organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu, podmiotów publicznych.
Klaster charakteryzuje się co najmniej następującymi cechami:
• zaangażowanie podmiotów reprezentujących: przedsiębiorstwa, organizacje badawcze oraz administrację;
• wysoki poziom interakcji pomiędzy zaangażowanymi podmiotami;
• koncentracja wokół dominującej/pokrewnej branży;
• koncentracja geograficzna i świadomość terytorialnej tożsamości klastra;
• sformalizowana współpraca/podpisana umowa lub porozumienie klastra;
• wskazany podmiot pełniący funkcję koordynatora.
Kto jest koordynatorem?
Koordynator klastra – podmiot, który organizuje i animuje rozwój interakcji, powiązań i współpracy w klastrze, a także świadczy wyspecjalizowane usługi na rzecz wszystkich członków klastra, w szczególności na rzecz przedsiębiorstw.

Edward Życki