Pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, z których będzie można pozyskać unijne dotacje na odnawialne źródła energii, ruszają w pierwszej dekadzie 2016 r.
W nowym budżecie Unii Europejskiej…

na inwestycję w gospodarkę niskoemisyjną w Polsce, z których będzie można też dofinansować projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii, do dyspozycji będą znacznie większe środki niż w poprzednim budżecie na lata 2007-2013.
Jak zwraca uwagę Piotr Ostrowski z firmy Europrojekty Consulting sp. z o.o., w nowej perspektywie finansowej UE obserwujemy istotne zwiększenie budżetu przeznaczonego na inwestycje w OZE do kwoty ponad blisko 38 mld zł, przy wykorzystaniu ok. 6 mld zł w zakończonym okresie 2007-2013.
Dotacje unijne na montaż instalacji fotowoltaicznych w nowym budżecie UE będzie można pozyskać głównie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, w przypadku których poszczególne województwa ustalają indywidualne kryteria oraz terminy naborów wniosków.
W zależności od województwa różne są też budżety oraz maksymalne poziomy dotacji. Wysokość dotacji jest ponadto uzależniona od wielkości przedsiębiorstw. Zgodnie z generalną zasadą, najniższe poziomy dotacji będą stosowane w przypadku dużych przedsiębiorstw. W przypadku średnich przedsiębiorstw maksymalna pomoc zostanie zwiększona o 10%, a w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw – o 20%.
Nowe regulacje w zakresie dotacji na propagowanie OZE i kogenerację wprowadza Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. z dnia 18.09.2015, poz. 1420).
Zgodnie z par. 11 w/w rozporządzenia, na odnawialne źródła energii można uzyskać maksymalną intensywność pomocy w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych jeśli koszty oblicza się zgodnie z kryteriami ust. 6 lit. a i b Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/14 z dnia 14.06.2014 r. i 40 % kosztów kwalifikowanych jeśli koszty oblicza się zgodnie z kryteriami w ust. 6 lit .c Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/14 z dnia 14.06.2014 r. (par. 11 ust. 1 Rozporządzenia MIiR w zw. z art. 41 ust. 7 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/14 z dnia 14.06.2014 r.)
Wskazany maksymalny poziom dotacji można zwiększyć o 20 pkt proc. w przypadku pomocy na rzecz małych przedsiębiorstw czyli do odpowiednio do poziomu 65% kosztów kwalifikowanych lub o 10 pkt proc. w przypadku pomocy na rzecz średnich przedsiębiorstw, czyli do poziomu 55% kosztów kwalifikowanych.
Ponadto, do końca 2020 r. maksymalną pomoc określoną powyżej zwiększa się dodatkowo o 5 pkt proc. w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze woj. mazowieckiego, czyli odpowiednio do poziomu 70% (małe przedsiębiorstwa) i 60% (średnie przedsiębiorstwa) i 50% (pozostali) lub o 15 pkt proc. w przypadku inwestycji w innych województwach, czyli odpowiednio do poziomu 80% (małe przedsiębiorstwa), 70% (średnie przedsiębiorstwa) i 60% dla pozostałych.
Co istotne, beneficjenci unijnych konkursów na OZE będą mogli otrzymać część wsparcia, o które wnioskowali, już w firmie zaliczki w wysokości do 70% dofinansowania.
Dodatkowo w ramach poszczególnych konkursów oprócz dotacji ma być oferowana pomoc finansowana w postaci preferencyjnych pożyczek.
Obecne wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji przeznaczonych na wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, rolników czy inwestycji sektora mieszkaniowego i samorządowego zostanie rozszerzone o niskooprocentowane pożyczki udzielane przez Bank Ochrony Środowiska S.A. czy Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz atrakcyjne poręczenia kredytowe – informuje Piotr Ostrowski z Europrojekty Consulting.
Nabory na konkursy dedykowane energetyce odnawialnej czy efektywności energetycznej są już ogłaszane w poszczególnych województwach w ostatnim kwartale br., a pierwsze konkursy powinny odbyć się w I lub II kwartale 2016 r.
Warto pamiętać, że pozyskanie dotacji jako pomocy inwestycyjnej w nowym systemie wsparcia dla OZE, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r., zgodnie z art. 39 przyjętej w tym roku ustawy o odnawialnych źródłach energii istotnie ograniczy możliwość przyznania wsparcia operacyjnego – np. na podstawie wygranej aukcji, w której inwestor uzyska prawo do sprzedaży energii po stałej, zaoferowanej w aukcji cenie przez okres 15 lat.

gramwzielone.pl

opracował E.Ż