* Konsekwentny Robert Krupowicz.

* Prognozy dla swobód obywatelskich – pesymistyczne .

Po dłuższej przewie wznowiła prace Komisja Statutowa – Doraźna Komisja RM. Na swoim ostatnim posiedzeniu, zajęła się złożonymi do komisji, w czasie przerwy, wnioskami zmian, oraz przedstawieniem propozycji wprowadzenia zupełnie nowych, autorskich sformułowań w …

Statucie Gminy Goleniów. Przedyskutowano wnioski  Pana Bartosza Wilka, dot. unormowania zasad rejestracji obrad sesji plenarnych Rady Miejskiej, oraz uregulowań w sposobie postępowania w sprawie petycji. Komisja odniosła się też do stanowiska Urzędu Wojewódzkiego w sprawie opłat za udostępnianie dokumentów, których sposób naliczania został określony w uchwale Nr VIII/125/03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goleniów (Dz.Urz.Woj.Zacho.z2003r. Nr 64,poz1152) Rady Miejskiej.

Następnie przew. Komisji, radny Wojciech Łebiński rozpoczął prezentację nowego Statutu. Nowego, bo zakres zmian, inny podział przepisów, zmienione zakresy poszczególnych paragrafów i całkowicie nowe propozycje wskazują, że będzie to praktycznie, w porównaniu do aktualnego, zupełnie inny dokument.

1/ Jeżeli przyjmiemy założenie, że nowość ma być ułatwieniem dla obywatela, dla którego tak na dobrą sprawę zmiany są tworzone, to zabieg jest nieszczęśliwy. Dobrym zwyczajem, a chyba nawet obowiązkiem, jest takie wprowadzanych zmian, aby zmieniane przepisy znajdowały się obok dotychczasowych, aby można było swobodnie je śledzić. Tak, niestety, nie jest.     

Zmiany lub nowe zapisy wprowadzone są innym kolorem, To jest pomocne, ale występują też zmiany brzmienia przepisu, który wyróżniony  nie jest. Tak przedstawiony projekt, wraz ze wcześniej wspomnianą zmianą układu, wprowadzonymi nowymi i innymi działami, sprawia wrażenie chaosu, w którym trudno te innowacje wyłapać, i co najważniejsze, do nich się odnieść.

2/ Bardzo poważnym novum jest propozycja dopuszczenia przypadku wyłączenia jawności sesji. Pan przew. Komisji nie przedstawił uzasadnienia, ale z uwagi na ogromne znaczenie zmiany, będzie ono niezbędne. Natomiast tak istotne pojęcie nie może być tłumaczone potrzebą omawiania na sesji, tajemnic handlowych.

W związku z tą propozycją, dziwnie nasuwa się skojarzenie z zapowiedzią Burmistrza Roberta Krupowicza, zawartą w wygłoszonym expose, po przyjęciu symbolicznego klucza, cyt. I dlatego to Wysoka Rada jest i była dla mnie zawsze najwyższą reprezentacją społeczności naszej gminy”Obserwując sposób w jaki Rada Miejska proceduje, można mieć poważne wątpliwości czy reprezentacją społeczności naszej gminy jest, natomiast po wprowadzeniu w/w zmiany na pewno już nie będzie.

Mając na uwadze jednak konsekwencję Pana Burmistrza, zwróciłbym uwagę radnym, w szczególności z   

„ Porozumienia 14” , na inny fragment z tego samego expose cyt. I to Rada Miejska posiada dla mnie w sposób oczywisty przywilej współrządzenia Gminą, ponieważ przyjmuje w sposób naturalny współodpowiedzialność za Gminę.”.

Na razie radni z „Porozumienia 14”, ochoczo przejmując większość w Radzie, legitymizują władzę Burmistrza, nie zwracając uwagi na zapisy w dokumentach, które są uchwalane, i z których jednoznacznie wynika, że we wszystkich ważnych dla gminy uchwałach, odpowiedzialność ponoszą radni. Sami. I, co ważne, nie tylko przed wyborcami, gdyż ustawowe zapisy o obowiązkach będących wyłączną właściwością Rady, nie są realizowane. 

3/ kolejną zmianą dającą nieograniczone możliwości kształtowania prawa w gminie jest odejście od ustawowego zapisu o tym, że podstawą do tworzenia Statutu Gminy są ustawy.

 Propozycja przew. Komisji zamienia „ustawy” na  ” powszechnie obowiązujące prawo” a to znaczy, że na terenie gminy mogą to być także, w szczególnych warunkach,  uchwały Rady Miejskiej,

4/ dopełnieniem osłabienia pozycji Rady Miejskiej jest propozycja zmniejszenia odpowiedzialności jej Przewodniczącego.

Można sobie wyobrazić treść dokumentu stanowiącego prawo w gminie, które jest uchwalone na sesji z wyłączeniem jawności, przez większość, która stanowi „Porozumienie 14”

5/ Bardzo ważnym faktem jest brak w projekcie, wniosków złożonych do Komisji Statutowej przed wakacjami.

Były tam wnioskowane zmiany dot. możliwości zabierania głosu przez mieszkańców gminy na sesjach Rady Miejskiej. Dzisiaj, bez zgody przewodniczącego obrad, takiej możliwości nie ma  

6/ Nową propozycją, ciekawą,  jest wprowadzenie pojęcia „Trybuny Obywatelskiej” jednak bez szczegółowych rozwiązań, dlatego trudno ją na tym etapie prac oceniać.

Wnioski :

Po Komisji, która odbyła się 25.05.2015 pisałem

  1. „ Radny Wojciech Łebiński może swoją słabszą stronę jaką jest brak doświadczenia, przekuć w atut, jakim jest młodość właśnie, i oczekiwany od młodych ludzi, udział w tworzeniu porządku prawnego na miarę oczekiwań tego pokolenia.”

 W innym miejscu

Cyt. „Można mieć nadzieję, że propozycje zmian w statucie będą wynikały z potrzeb :

– formalnych / zmiana brzmienia przepisu, poprawki pisarskie, zmiany wynikające ze zmian przepisów w aktach wyższej rangi/

– deklaracji składanych przez kandydatów na radnych w czasie kampanii wyborczych 

–  racjonalizujących życie społeczne

–  zmian wynikających z pojawienia się nowych organizmów jak np. osiedle i uwzględnienie ich relacji  z otoczeniem w unormowaniach statutowych”

oraz

cyt. „Jeżeli wnioski Komisji będą formułowane przez nią, pod suwerennym kierownictwem jej szefa, 

można być spokojnym, ale jeżeli demokratyzujące ruchy w radzie nie są na rękę Burmistrzowi Krupowiczowi, któremu bezgranicznie ufa „Porozumienie” – będzie jak do tej pory –  czyli „ pod dyktando” .

Prace Komisji trwają, brzmienie proponowanych zmian może być jeszcze zmienione, ale przebieg obrad wskazuje wyraźnie, że woli wprowadzenia zmian wg cytowanych wyżej zasad nie ma.

„Dyktando” zatem trwa.

Obecni na posiedzeniu radni :

1/ Łebiński Wojciech      – przewodniczący Komisji Statutowej

2/ Czerwiński Krzysztof  – przewodniczący Komisji Budżetowej

3/ Jaworska Krystyna     – przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych

4/ Panek Artur               – krótko, nie zabrał głosu w sprawie braku w propozycjach jego wniosku

    wszyscy są członkami  „ Porozumienia 14”

Edward Życki