* Pracowita środa radnych…

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Odczytanie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia IX sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 27 maja 2015 r. oraz X sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r.
 4. Przedstawienie koncepcji budowy Centrum Komunikacyjnego wraz z Centrum Kultury w Goleniowie.
 5. Sprawozdanie odnośnie funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie Gminy Goleniów.
 6. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Goleniów, planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej po I półroczu 2015 r.
 7. Interpelacje radnych i wolne wnioski.
 8. Projekt uchwały w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) z terenu gminy Goleniów.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracelum sosnowskyi) na terenie gminy Goleniów.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Golenió
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2015-2020 będących w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie.
 12. Projekt uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie.
 13. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych i/lub słabo widzących uczęszczających do szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów”.
 15. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Goleniów a Gminą Miastem Szczecin dotyczącego zasad prowadzenia oraz udziału w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych (poza przedszkolnych) punktów katechetycznych.
 16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy drogi – ulicy Kleeberga w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną.
 17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębach ewidencyjnych Ciechno, Budno, Marszewo, Żółwia Błoć, Żdżary, Miękowo, Wierzchosław, Niewiadowo i Nr 9 miasta Goleniów.
 18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębie geodezyjnym nr 4 dotyczącego terenu w rejonie „Górki Radarowej”.
 19. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie miasta Goleniów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
 20. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie miasta i Gminy Goleniów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
 21. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi publicznej na terenie Gminy Goleniów do kategorii dróg gminnych (odcinek drogi nr 4120Z : Żdżary – Goleniów).
 22. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r.
 23. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2015-2025.
 24. Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr V/24/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów w związku z wypowiedzeniem umowy na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Lubczynie.
 25. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na przewlekłe i biurokratyczne załatwianie przez Burmistrza Gminy Goleniów sprawy.
 26. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przekroczenia przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy.
 27. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przekroczenia przez Burmistrza Gminy Goleniów ustawowego terminu załatwienia sprawy.
 28. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej wywozu i zagospodarowywania odpadów przez Gminę Goleniów.
 29. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miejskiej.
 30. Projekt stanowiska w sprawie skargi dotyczącej działalności radnego Rady Miejskiej w Goleniowie.
 31. Informacje o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 32. Informacje o działalności między sesjami Komisji Rady Miejskiej.
 33. Informacje o działalności między sesjami Przewodniczącego Rady.
 34. Zamknięcie obrad sesji.

[e.ż]

.