X Sesja RM

* Stanowisko sołtysów
* Zastrzeżenia do relacji radni – sołtysi – Burmistrz
* Zaskakująca odpowiedź przew. RM – radnego Łukasza Mituły

Sołtys Marta Wetta-Rakowska [z mikrofonem]
odczytała, w imieniu przewodniczącej Konwentu Sołtysów gminy Goleniów skupiającej 34 sołectwa, pani Haliny Mokros, wspólne stanowisko sołtysów. Znalazły się w nim, pytania, zastrzeżenia i problemy, z którymi borykają się środowiska wiejskie gminy Goleniów.
Duże zdziwienie wywołuje fakt, że trzeba było aż tak dramatycznego wystąpienia na sesji Rady Miejskiej, aby sołtysi mogli dotrzeć do swoich reprezentantów, radnych zasiadających w ławach Rady.
Z tego wystąpienia wynika także to, że radni wybrani w okręgach wiejskich nie mają pełnego rozeznania w sprawach i problemach, które nurtują mieszkańców poszczególnych wsi.

Stanowisko sołtysów świadczy też o tym, że Rada Miejska nie zna całości potrzeb sołectw, wobec tego nie ma i nie może mieć propozycji ich rozwiązywania. Nie ma zatem gwarancji racjonalnego, równomiernego rozwoju gminy. Jest to sytuacja sprzeczna z interesem jej mieszkańców.

Zaskakującego podsumowania dokonał prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej, radny Łukasz Mituła, który zwrócił się, po wystąpieniu Pani Marty Wetty-Rakowskiej, z apelem do sołtysów o podjęcie współpracy z Radą.
Jest to co najmniej dziwne stanowisko, bo przecież Rada nie jest stroną do rozmów, współpracy czy negocjacji ze swoimi wyborcami. Rada ma obowiązek, poprzez radnych, określać potrzeby swoich wyborców, zbierać je i formułować w pakiety, ustalać plan ich realizacji i kierować do wykonania organowi wykonawczemu. A sołtysów należy po prostu zapraszać na posiedzenia Komisji merytorycznych.
Szkoda, że nastąpi to dopiero po tak wyraźnie artykułowanym sygnale.

Dzisiaj, oprócz wspomnianych propozycji dot. oświetlenia i dróg, żadnego planu nie ma. Mało tego. W planie pracy Rady na II półrocze, zatwierdzonym na X Sesji, także nie ma elementów wskazujących na zainteresowanie problemami obszarów wiejskich.
Nie ma także, żadnego odniesienia spraw wiejskich do Strategii rozwoju gminy Goleniów, mimo, że wysoce niewystarczającej, i niekorzystnej dla mieszkańców, to zawierającej jednak elementy rozwoju ważnych dla gminy, obszarów wiejskich. Inna sprawa, że ten podstawowy w gminie dokument planistyczny został u nas sprowadzony do drogiego gadżetu dostępnego na stronie internetowej, chyba tylko do zabawy, bo nikt go serio nie traktuje. [Wrócimy do tej sprawy w innym terminie.]

Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że takie działanie Rady Miejskiej, a dokładniej 14 radnych, zgrupowanych w tzw. „Porozumieniu 14”, jest niezgodne z deklaracją zawartą i podpisaną przez nich w „Porozumieniu programowym dla Gminy Goleniów”. Deklaracja ta gwarantuje bowiem równomierny, zrównoważony rozwój całej gminy, a nie tylko miasta Goleniów.
Wygląda na to, że pierwszy rok pracy Rady, nowej kadencji dla deklaracji zawartych w „Porozumieniu 14” i dla składanych deklaracji przedwyborczych będzie stracony.
Jest niezwykle interesujące jak zareagują na ten fakt wyborcy?

W tej sytuacji zupełnie innego znaczenia nabiera uchwała „absolutoryjna”. Wydaje się coraz bardziej wątpliwe aby Rada miała podstawę do przyjęcia tej uchwały. Nie miała bowiem pełnej, wyczerpującej wiedzy na temat rzeczywistego stanu gminy.

Edward Życki
Foto: Piotr Małachowski  

Wystąpienie pani Sołtys w całości