Komisje Stałe Rady Miejskiej

* „wrzutka” Burmistrza Radzie – 100 000 zł na szpital na podstawie ”porozumienia” , którego nie ma
* Komisja Budżetu – na cenzurowanym

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w dniu 20.05.2015 r, radni pracowali nad projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad najbliższej, IX sesji Rady Miejskiej w Goleniowie.

1/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Goleniów za 2014 rok.
2/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na 2014r.
3/ Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej alei w Goleniowie.
4/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy Fabrycznej 14.
5/ Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r.
6/ Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2015-2025.
7/ Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.
8/ Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Goleniów dotyczące wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Białuń.
9/ Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr VI/43/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej nie załatwienia przez Burmistrza Gminy Goleniów skargi z dnia 19.01.2015 r.

Pozycje porządku obrad nr 1/ i 2/ i 3/ przeszły bez historii.

Problemy formalno-prawne zaczęły się przy omawianiu pkt. nr 4, czyli wyrażenia zgody Rady na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy Fabrycznej 14. Wydaje się, że na posiedzenie Komisji Stałych wniosek trafił nie przygotowany właściwie.

Ciekawe pytania padały natomiast ze strony radnych, przy omawianiu pkt. 5. czyli przy omawianiu projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. Pytanie zadała radna Dorota Chodyko zawierając w nim chyba zdziwienie że przekazuje się pieniądze szpitalowi, który jest spółką prawa handlowego. Rozszerzył pytanie radny Andrzej Wojciechowski. Chciał się dowiedzieć jakie są szczegóły porozumienia, na które powołuje się wniosek Burmistrza. Odpowiedź wiceburmistrza H. Zajko była rozbrajająca – tego porozumienia nie ma. Będzie wtedy, jak rada podejmie uchwałę o dotacji dla szpitala.

Po pytaniu radnego K. Zajki o ten sam temat, wiceburmistrz H. Hajko poprosił, aby pytania w tej sprawie zapisać i przekazać Skarbnikowi gminy, ponieważ nie zna wszystkich szczegółów.

Pytanie na temat zadania budowy hali przy szkole nr 2 , ponownie zadał radny Wojciechowski. Miał wątpliwości na temat wielkości proponowanych do projektu zmiany budżetu kwot, a wyjaśnienia wiceburmistrza H.Zajko nie wyczerpały jego wątpliwości. Dotyczyły one różnicy w wycenie zadania, o 50% wartości inwestycji między kwotą założeń a kwotą proponowaną do budżetu.

Kolejne pytania:
– radnej L. Skałeckiej w sprawie dysponowania funduszem sołeckim.
– radnego I. Zygmańskiego dot. kwot za usługi płacone firmie “Deloitte”
– radnego A. Wojciechowskiego w sprawie przewidywanej kwoty na remont Bramy Wolińskiej
– radnego CZ. Majdaka w tej samej sprawie

Sporo czasu zajęło radnym rozstrzygniecie kompetencji i sposobu procedowania nad Projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy Fabrycznej 14.

Wydaje się, że udało się uzyskać konsensus.

Prace nad projektami zakończyły uchwały dot. skarg złożonych w Komisji Rewizyjnej.

Temat: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Goleniowie przy ulicy Fabrycznej 14.

Radny Łukasz Mituła Przew. Rady Miejskiej
– złożył oświadczenie, że nie ma żadnego związku ze sprawą dot. projektu uchwały.

Temat: “Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r.”

Dyskusja, pytania.

   

radna Lucyna Skałecka-Włodarczyk
Wiceprzew. Rady Miejskiej

 wiceburmistrz Henryk Zajko

   

[górny rząd od lewej] radni:
Czesław Majdak, Andrzej Wojciechowski,
Ireneusz Zygmańsk i Krzysztof Zajko

radna Dorota Chodyko
Wiceprzew. Komisji Gospodarki

Mało aktywny radny K. Zajko – od byłego wiceburmistrza oczekiwalibyśmy nie tylko rzadko zadawanych pytań, dotyczących zresztą bardzo drobnych spraw, ale próby formułowania wniosków dot. sposobu rozwiązania problemów.

Temat: Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Goleniów dotyczące wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Białuń.

Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr VI/43/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej nie załatwienia przez Burmistrza Gminy Goleniów skargi z dnia 19.01.2015 r.

radny Wojciech Maciejewski, Przew. Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej


Wnioski
:
Jak zwykle duża aktywność radnych spoza rządzącego „Porozumienia”. Radni „Porozumienie” nie za bardzo włączają się do dyskusji i w ogóle są bardzo mało aktywni w pracach organów Rady Miejskiej.

Może dziwić też, brak reakcji na wydarzenia związane z pytaniami i odpowiedziami dot. zmian w budżecie, prowadzącego obrady, radnego Krzysztofa Czerwińskiego. Jest przecież przewodniczącym, jednej z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszej, Komisji Budżetowej w Radzie Miejskiej, a materia pytań radnych, świadczy raczej o tym ,że Komisja Budżetu nie do końca ma akceptującą wiedzę o finansach gminy.

Niepokoić powinny pytania zadawane przez radnych, dotyczących finansów gminy, a więc obszaru niezwykle czułego bo dotyczącego przecież pieniędzy publicznych, i o czym należy pamiętać, będących w zakresie wyłącznej odpowiedzialności rady. Sposób procedowania przy omawianym projekcie dotacji dla szpitala jest wadliwy. Nie chodzi mi o sam fakt przyznania dotacji, w samej istocie wątpliwej bo dotyczącej spółki prawa handlowego, bo o tym, w oczywisty sposób będą decydować radni, ale o sposób w jaki radni maja tę kwestię rozstrzygać. Burmistrz najpierw w uzasadnieniu powołuje się na nieistniejący dokument, oczekuje decyzji radnych a następnie, „wykonuje” zalecenie Rady.

Wydaje się niezbędne, aby radni o dużym doświadczeniu i samorządowym i w sferze zarządzania [Andrzej Wojciechowski, Ireneusz Zygmańsk i Krzysztof Zajko, Czesław Majdak,] od zadawania pytań przeszli do formułowania zasad pracy Komisji Budżetu w taki sposób aby gwarantowała ona w praktyce podstawową prerogatywę rady jaką jest stanowiąca i kontrolna funkcja wobec Burmistrza przy pełnym zachowaniu zasady działania w interesie mieszkańców gminy. Brakuje mi też w działaniu Komisji Budżetu, realizacji zapewnień 14 radnych, które były bazą podpisanego „Porozumienia programowego dla Gminy Goleniów” , a których głosy w uchwalaniu uchwał mają głos przeważający.

E. Życki
Fot. Piotr Malachowski