Goleniów, 17 lutego 2020 r.
Bartosz Wilk
adres
72-100 Goleniów
wilkbartosz@tlen.pl
(osoba reprezentująca wnoszących petycję)

Edward Życki
adres
72-100 Goleniów
portal@nis.info.pl

Rada Miejska w Goleniowie
Plac Lotników 1
72-100 Goleniów

PETYCJA nr 2/2020
Stosownie do art. 63 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1 ustawy o petycjach, jako mieszkańcy gminy Goleniów, zwracamy się o:
wprowadzenie w Statucie Gminy Goleniów regulacji, zobowiązującej Burmistrza do udzielania radnym pomocy niezbędnej dla wykonywania mandatu, a w szczególności:
1) dostarczania posiadanych materiałów,
2) zapewnienia udziału kompetentnych przedstawicieli Urzędu lub gminnych jednostek organizacyjnych w spotkaniach radnych z mieszkańcami.

Stosownie do art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, wyrażamy zgodę na ujawnienie naszych danych osobowych.


UZASADNIENIE
Kontakty mieszkańców z radnymi reguluje art. 23 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który zobowiązuje radnych do kierowania się dobrem wspólnoty samorządowej gminy, oraz utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami. Jedną z możliwości takiej aktywności radnego są spotkania. Żeby zapewnić ich merytoryczną poprawność, radny musi dysponować niezbędną wiedzą wynikającą z dokumentów, oraz merytorycznym wsparciem kompetentnego urzędnika.
Statut gminy Goleniów uchwalony uchwałą nr VIII/125/03 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 kwietnia 2003r. określił obowiązki Burmistrza do udzielenia radnym konkretnego wsparcia, dzięki któremu mogą oni skuteczniej utrzymywać stałą więź z mieszkańcami.

Obowiązująca poprzednio regulacja miała następujące brzmienie:
§ 67 ust. 1: Burmistrz, jego zastępca (zastępcy), Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy współpracują z Radą i jej komisjami, a w szczególności zapewniają:
1) przedstawianie projektów uchwał kierowanych przez Burmistrza pod obrady Rady,
2) informowanie komisji o stanowisku Burmistrza oraz jego pracach podejmowanych w sprawach będących przedmiotem działania komisji.

 1. Burmistrz udziela radnym pomocy niezbędnej dla wykonywania mandatu, a w szczególności:
  1) dostarcza posiadane materiały,
  2) zapewnia udział kompetentnych przedstawicieli Urzędu lub gminnych jednostek organizacyjnych w spotkaniach radnych z mieszkańcami.

Brzmienie § 67 ust. 2 jest niezwykle ważne dla sprawnego i nowoczesnego funkcjonowania samorządu. Należy podkreślić, że § 67 ust. 2 Statutu Gminy Goleniów był wielokrotnie wykorzystywany w praktyce. Przykładem są spotkania przedstawicieli Rady Osiedla Helenów ze Skarbnikiem gminy, organizowane przez radnego okręgu Helenów. Nie są nam znane opinie krytyczne o ich przebiegu. Można zatem ocenić, że wskazane przepisy spełniły swoją rolę i były przydatne. Praktyka pokazała, że spotkania takie mogą być skuteczne w znajdowaniu rozwiązań bez względu na podziały w radzie.
Uważamy, że niemałe znaczenie ma fakt, że przytoczone regulacje w brzmieniu z uchwały nr VIII/125/03, które na mocy petycji proponujemy przywrócić, zostały przyjęte przez Radę Miejską pod przewodnictwem obecnego wiceburmistrza Henryka Zajko i nie zostały zmienione ani uchylone kolejnymi zmianami tj. uchwałą nr IX/150/03 z 28 maja 2003 r.,uchwałą nr XXXIII/434/09 z 30 września 2009 r., czy też uchwałą nrX/83/11 z 29 czerwca 2011 r., aż do uchwalenia nowego Statutu w roku 2016.
Nowy Statut, przyjęty uchwałą nr XXV/295/16 z 26 października 2016 r. poprzedzony został pracą Doraźnej Komisji Statutowej, która interesującą nas regulacją nie zajmowała się. Należy zatem przyjąć, że brak tego zapisu w nowym Statucie, wynika z przeoczenia.
Biorąc pod uwagę powyższe, wnosimy o pozytywne rozpatrzenie niniejszej petycji.

   Edward Życki                   Bartosz Wilk