Bartosz Wilk Goleniów, 7 lutego 2020 r
ul. adres
72-100 Goleniów
wilkbartosz@tlen.pl
(osoba reprezentująca wnoszących petycję)

Edward Życki
ul.adres
72-100 Goleniów
portal@nis.info.pl

Rada Miejska w Goleniowie

Plac Lotników 1

72-100 Goleniów

Petycja nr 1/2020

Stosownie do art. 63 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1 ustawy o petycjach, jako mieszkańcy gminy Goleniów, zwracamy się o: wprowadzenie w Statucie Gminy Goleniów regulacji zapewniającej dopuszczenie do głosu mieszkanki i mieszkańców w trakcie obrad Rady Miejskiej oraz posiedzeń jej komisji, jeśli tylko obecni na posiedzeniu mieszkanki i mieszkańcy będą chcieli zabrać głos w dyskusji lub w wolnych wnioskach
Stosownie do art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, wyrażamy zgodę na ujawnienie naszych danych osobowych.

Uzasadnienie

I.
§ 30 ust. 5 Statutu Gminy Goleniów stanowi o tym, że: „Za zgodą Przewodniczącego Rady głos mogą zabrać obecne na sesji osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady, w szczególności przewodniczący gminnych jednostek pomocniczych i gminnych jednostek organizacyjnych, jeżeli złożyli wniosek w tej sprawie Przewodniczącemu Rady przed otwarciem sesji”.
Zatem obecnie jest tak, że zabranie przez mieszkankę lub mieszkańca głosu uzależnione jest od arbitralnej decyzji przewodniczącej lub przewodniczącego. Wydarzenia z końca 2019 r. pokazały, że mieszkańcy nie zostali dopuszczeni do głosu podczas dyskusji o ważnych sprawach (podniesienie stawek podatku od nieruchomości).
Dlatego też zwracamy się do Rady Miejskiej w Goleniowie o wprowadzenie w Statucie Gminy regulacji, nakładającej na przewodniczącego Rady lub komisji, obowiązek dopuszczenia do głosu określonej liczby mieszkańców podczas każdego posiedzenia, o ile osoby te zgłoszą się do głosu podczas dyskusji nad określoną kwestią lub w wolnych wnioskach.
Wnosimy zwłaszcza o wyeliminowanie obowiązującej regulacji, dotyczącej zgłaszania wniosku o zabranie głosu przez otwarciem sesji. Takie rozwiązanie blokuje dynamiczną dyskusję i stanowi zbędną formalność.
II.
Jedną z fundamentalnych zasad ustrojowych państwa polskiego jest zasada społeczeństwa obywatelskiego. Nie jest ona bezpośrednio zapisana w Konstytucji, ale wynika z innych zasad: wolności zrzeszania się, pomocniczości, republikańskiej formy państwa. Zawiera nakaz wprowadzenia takich mechanizmów zarządzania państwem, aby zwłaszcza na najniższym szczeblu – w gminie – mieszkańcy mieli realną możliwość skutecznego udziału w rozwiązywaniu wspólnych problemów.
Z tych samych zasad wynika, że państwo jest wspólnym dobrem wszystkich jego obywateli. Oznacza to, że wszyscy obywatele mają wobec państwa obowiązki i prawa oparte na jednolitych kryteriach i jednakowo powinni troszczyć się o państwo, które jest ich „rzeczą wspólną”.
Gmina jest miejscem, gdzie powinny być realizowane potrzeby każdego jej mieszkańca, a zaangażowanie mieszkańców w zarządzaniu gminą jest kluczowe dla jej efektywnego zarządzania.Bardzo ważne jest też przekonanie mieszkańców, że ich aktywność może być skuteczna i że warto korzystać z istniejących możliwości prawnych, oczywiście przy zachowaniu granic partycypacji, która musi być utrzymana w granicach prawa.
Oznacza to, że powinny istnieć prawne możliwości efektywnego przejawiania określonych postaw obywatelskich.
Obywatele mają nie tylko prawa, ale także obowiązki względem społeczeństwa i wspólnoty. Postawa społecznie odpowiedzialna przyczynia się do lepszej jakości życia i dobrostanu społecznego. Pomaga w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, w którym każda osoba ma wpływ na toczące się na różnych poziomach procesy decyzyjne i działania. Tym samym odpowiedzialni, aktywni obywatele kreują zmianę w jakości życia w społeczeństwie, która prowadzi do większej szczęśliwości
Brak pełnej możliwości realizowania swojej aktywności prowadzi do wniosków, że obywatele nie mają do końca przekonania co do sensu działalności społecznej.
Nie można zatem ograniczyć katalogu form aktywizujących udział obywateli w rozwiązywaniu spraw publicznych tylko do klasycznych form demokracji bezpośredniej, polegających na bezpośrednim podjęciu decyzji takich jak konsultacje społeczne czy referendum.
Możliwość aktywnego udziału w szeroko rozumianej debacie publicznej z zabieraniem głosu włącznie oznacza współdecydowanie o ważnych sprawach lokalnych przez samych mieszkańców.
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb obywateli stanowi zarówno zadanie własne samorządów gminnych, jak i moralny obowiązek ich władz, która powinna umożliwiać samym obywatelom rozwiązywanie problemów lokalnych, wspomagać ich i współpracować z nimi, bardziej niż decydować za nich
Udział mieszkańców w zarządzaniu sprawami lokalnymi to także szansa na sprawniejsze, bardziej efektywne rozwiązywanie zbiorowych problemów – im więcej ludzi uczestniczy w decydowaniu, tym łatwiejsze jest skuteczne wdrażanie podejmowanych decyzji, nawet jeśli nie wszyscy je ostatecznie aprobują.
Ponadto, uruchamiając zaangażowanie większej grupy mieszkańców o różnych poglądach i perspektywach, zwiększamy szansę na znalezienie nowatorskich pomysłów na rozwiązywanie wspólnych problemów, burmistrz, radni, gminni urzędnicy nie mają monopolu na mądrość, często mieszkańcy widzą więcej. Poza tym realna partycypacja oparta na uczciwych procedurach to dla władz lokalnych szansa na zbudowanie trwałego porozumienia z mieszkańcami i zwiększanie ich zaufania do władz; partycypacja nie leży więc wyłącznie w interesie mieszkańców, ale także burmistrza, oraz radnych.
Statut gminy powinien umożliwiać mieszkańcom udział w posiedzeniach rady i komisji rady nie tylko poprzez możliwość wstępu na posiedzenia i rejestrowania ich przebiegu, ale także poprzez zabieranie głosu.
III.
Konkludując, nie ma żadnych przeszkód, by takie prawo zostało zagwarantowane mieszkańcom.
Nie ma naszej zgody na to, żeby zabieranie głosu przez mieszkanki i mieszkańców podczas obrad Rady Miejskiej było zagwarantowana jedynie w debacie nad raportem o stanie gminy.
W naszej gminie nie jest problemem zbyt częste i destabilizujące przy tym pracę Rady, zabieranie głosu podczas posiedzeń. Przeciwnie, w naszej ocenie brakuje głosu mieszkańców. Proponowane regulacje będą stanowiły pierwszy krok, żeby ten stan rzeczy zmienić.
Biorąc pod uwagę powyższe, wnosimy o pozytywne rozpatrzenie niniejszej petycji.

Edward Życki Bartosz Wilk