Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 19 grudnia 2018 r. (środa) godz. 11.00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Odczytanie porządku obrad sesji. …… dalej
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia I sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 19 listopada 2018 r. oraz protokołu z posiedzenia II sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 29 listopada 2018 r.
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie.
 5. Projekt budżetu Gminy Goleniów na rok 2019: 1) odczytanie projektu uchwały budżetowej; 2) odczytanie opinii stałych komisji w sprawie projektu budżetu wraz z ich wnioskami; 3) odczytanie zaopiniowanych przez Komisję Budżetu wniosków zgłoszonych przez 1/3 składu Rady, przedstawienie stanowiska i wniosków Komisji Budżetu w sprawie projektu budżetu oraz opinii co do pozostałych wniosków; 4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej; 5) przedstawienie stanowiska Burmistrza Gminy w sprawie uwag zawartych w opinii RIO, opiniach komisji i zgłoszonych wnioskach oraz przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu budżetu; 6) dyskusja nad projektem budżetu, wnioskami, autopoprawkami Burmistrza oraz ich przegłosowanie; 7) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2019-2047.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2018-2047.
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2018.
 10. Projekt uchwały w sprawie współpracy Gminy Goleniów z miastem Mölln.
 11. Projekt uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Goleniów w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z siedzibą w Szczecinie.
 12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania polegającego na pokryciu wypłacanej Operatorowi rekompensaty.
 13. Projekt uchwały w sprawie nadania urzędowej nazwy alei położonej w obrębie geodezyjnym nr 8 miasta Goleniów.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Goleniowie.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Goleniowie.
 16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Goleniowie oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Goleniów.
 17. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.
 18. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 19. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 20. Informacje Przewodniczącego Rady.
 21. Zamknięcie obrad sesji.

13.12.2018 r.