W środę, 18.10.2017 w Klubie „Stara Hydrofornia” na osiedlu Helenów, odbyło się otwarte spotkanie dyskusyjne na temat stanu goleniowskiej kultury.

Organizacja
Dlaczego w Helenowie? Dlatego, że jest to osiedle,które ma swoją Radę, ma obiekt, w którym prowadzona jest działalność animacyjna, ze stale wzbogacaną ofertą. Ważne jest zatem, jak będzie wyglądało jej finansowanie – z budżetu gminy, czy ze środków zewnętrznych. Poza tym interesuje nas rozwój osiedla, rozwój miasta, oraz jego budżet. Chcemy mieć wpływ na sposób decydowania o naszych sprawach. A na pewno chcemy mieć możliwość wyrażania swoich opinii. Do tego potrzebne są dyskusje.
Byłoby dobrze, gdyby  Klub Stara Hydrofornia przyjął się jako miejsce spotkań niebanalnych.
Traktujących o sprawach trudnych i ważnych dla mieszkańców. Wymagających szerszego omówienia, debaty. Miejscem, gdzie bezpiecznie można prezentować skrajnie różne poglądy. Stąd nasza oferta.

Spotkanie
Na spotkanie o kulturze zostali zaproszeni wszyscy, których głosu, w takiej dyskusji, nie mogło  zabraknąć czyli twórców oraz organizatorów działalności kulturalnej. Co ważne, nikt nie odmówił.
Z góry przyjęto założenie, że z dyskusji zostaje wyłączony segment –odbiorcy. Z trzech powodów: a/ trudno zebrać w jednym miejscu reprezentatywną grupę, a do wysłania ankiet, listów, e-maili, sms-ów, potrzebny jest czas  b/ważniejsze było określenie możliwości finansowych c/ w przypadku decyzji, że organizacja działalności kulturalnej ma zostać „rozproszona” –ustalenia dot. potrzeb odbiorców byłyby zdecydowanie łatwiejsze, bo dotyczyłyby grup zainteresowanych poszczególnymi działalnościami.
Zaplanowana tematyka, mimo zastosowania w/w uproszczenia,  była bardzo szeroka, wielowątkowa a czasu, ok. 2 godz. Został zatem przyjęty plan dyskusji w układzie  : potrzeby-możliwości techniczne-możliwości finansowe-  w formie pytań. To pozwalało zawęzić dyskusję do konkretnych tematów.

Przebieg
Pytania do części I :
1/ Jakie jest oczekiwanie lub potrzeba [twórcy lub zarządzającego jedn. kultury] na teraz i na przyszłość  z uwzględnieniem – czym ma być kultura i dla kogo ?
2/Jak  ma być zlokalizowana działalność  – w jednym kompleksie czy rozproszona
        [z uwzględnieniem istniejącej bazy]
3/ Jak zorganizowana działalność – gdzie ośrodek decyzyjny   [ z uwzględnieniem    sposobu  finansowania ]
Pytania do części II :
1/ Jaka jest możliwość wykorzystania istniejącej bazy przy niewielkich środkach budżetowych [ sugestia rozwiązań]  
Prezentacja analizy proponowanych  lokalizacji na Dom Kultury  w Goleniowie
Pytania do części III :
1/ Jaka jest możliwość  uzyskania finansowania zewnętrznego ?
           a/ na całe zadanie – b/ na części zadań – w jakich terminach?
2/ Jaka jest możliwość  sfinansowania zadania z budżetu gminy  
           a/ na całe zadanie –  b/ na części  zadań – w jakich terminach

Wnioski z  dyskusji [nie były uzgadniane z uczestnikami i stanowią tylko podsumowanie przez prowadzącego. Porównanie będzie można zrobić po opublikowaniu filmu z debaty]
1/ Jest zgoda/decyzja  władz o nie łączeniu pod jednym dachem  wszystkich/większości  środowisk kulturalnych w Goleniowie. Będą działały w sposób rozproszony- w różnych miejscach, niezależnie od siebie. Wydaje się, że jest to korzystna decyzja z uwagi na możliwości indywidualnego rozwoju każdej z działalności, możliwości etapowania finansowania rozwoju, aż po „infekowanie” kulturą w wielu miejscach miasta jednocześnie. Daje też możliwość łatwiejszej identyfikacji potrzeb odbiorcy.
2/ Teatr Brama – jednostka działająca niezwykle dynamicznie, o szerokim spektrum specjalności i zainteresowań- zyskująca coraz większą liczbę odbiorców swojej działalności- ma przyrzeczoną nową siedzibę w projektowanej „Rampie”. Finansowanie remontu nie jest zapewnione. Aplikacja o środki zewnętrzne. Nie przewiduje się realizacji inwestycji w całości z budżetu gminy. Wniosek do programu „Interreg” . Aktualnie „Brama” korzysta z pomieszczeń w Amfiteatrze oraz z wolnych pow. w innych obiektach.  Potrzebne są sale warsztatowe Pomieszczenia dla partnerów przyjeżdżających z zewnątrz. Sale wystawowe. Pomieszczenia dla administracji. Pilnie potrzebna docelowa lokalizacja.
3/ Amfiteatr
Mocno związany z Goleniowem obiekt od pewnego czasu, w części amfiteatralnej widowni, zupełnie niewykorzystany i zaniedbany.
Los Amfiteatru jest niemal przesądzony. Rozbiórka. Uzasadnienie – zły stan techniczny, tereny zalewowe oraz kolizja z funkcją projektu p.n. „Serce Miasta” obliczonego na mieszkaniówkę, usługi, gastronomię. Komercyjny wymóg prywatnych inwestorów, nie znajduje, niestety, miejsca na kulturę.
Temat na pewno pod rozwagę.
4/ Miejska  i Powiatowa Biblioteka Publiczna–Jest w sytuacji dobrej. Warunki lokalowe są wystarczające. Jeżeli udałoby się przenieść  do innego budynku 6 organizacji, które funkcjonują gościnnie w pomieszczeniach biblioteki to zapewnione byłyby także warunki do rozwoju działalności.
5/ CAL –Centrum Aktywności Lokalnej. Obiekt przy ul. Wojska Polskiego. Przewidywana funkcja to działalność grup senioralnych oraz organizacje pozarządowe. Budynek w remoncie.
6/ Potrzeby środowiska wiejskiego– niezbędne cykliczne warsztaty na poszczególnych wsiach, lub grupach wsi, cykliczne koncerty. Jest ich zdecydowanie za mało.
7/Szkoła Podstawowa nr 1 – Nowy dyrektor, z nowym programem [od przyszłego roku szkolnego ma być sprofilowana artystycznie] – na dzisiaj wiadomo, że są tu  wolne pomieszczenia. Na temat możliwości adaptacji na potrzeby Domu Kultury oraz jej kosztów –nic nie wiadomo. Wiadomo natomiast o ewentualnej konieczności uzgodnień w sprawach remontu z Nadzorem Konserwatorskim. Nie znane są zatem ew. zalecenia, które mogą utrudnić bezproblemową adaptację na potrzeby DK.
8/Goleniowski Dom Kultury – wraz z salą widowiskową.
Pracownie oraz grupy korzystające z budynków GDK.  Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej „Ina”   [próby w przedszkolu-100 os.], Orkiestra Dęta „Wood&Brass Band”-60 os.+ Grupy seniorów [„Rytm”, „Relaks”, „Razem z Ochotą” Uniwersytet III Wieku
Łącznie w każdym tygodniu z budynku GDK korzysta 1038 osób
Potrzeby lokalowe GDK :
Większa ilość pomieszczeń (zajęcia, administracja), Sala taneczna z szatnią, pomieszczenia magazynowe
sala z przeznaczeniem na kawiarnię przy wydarzeniach GDK, sala koncertowa z klimatyzacją i nowoczesnym zapleczem.
Pełne obłożenie zajęciami. Niezbędna jest większa powierzchnia do normalnego działania. Bardzo przeszkadza  stan techniczny obiektu. Powinna pojawić się ocena techniczna budynku i  dopiero na jej podstawie będzie można stwierdzić czy budynek  może być,  i w jakim zakresie, eksploatowany .

A tak na marginesie, publikowanie w prasie informacji, jakoby  budynek użyteczności publicznej znajdował się  w stanie zagrażającym bezpieczeństwu jego użytkownikom jest co najmniej nieodpowiedzialne. Skoro to techniczna ruina to dlaczego jeszcze nikt go nie zabezpieczył ?
Burmistrz T.Banach w trakcie dyskusji stwierdził, że ocen technicznych ten budynek nie ma.

9/ Analiza pięciu miejsc pod kątem zlokalizowania nowego Domu Kultury.
Z przedstawionej prezentacji, uznając przy okazji  jej walory estetyczne i praktyczne do ew. wykorzystania , drogą eliminacji należy  wyłączyć trzy lokalizacje:  przy dworcu,  za Biblioteką i przy Amfiteatrze. Zostają zatem dwie: przy ul. Słowackiego [obecna siedziba GDK] i ul.Kilińskiego [Szkoła]

10/ Montaż finansowy – W trakcie dyskusji pojawiła się mocniej koncepcja – sprzedaży działki przy ul.Słowackiego,  na cele kompleksu hotelowo-gastronomicznego. Próba wykorzystania sprzedaży terenu do pozyskania środków na budowę sali widowiskowej przy Szkole nr 1.

11/ Wnioski:
1/ Niezbędna jest ocena techniczna obiektów przy ul. Słowackiego
1. 1. /  Jeżeli ocena techniczna  budynku [GDK], wskaże na brak możliwości eksploatacji, to należy wybrać     a/ sprzedać,  z możliwością pozyskania środków na budowę nowego Domu Kultury  w  innym miejscu
 lub   
 b/ budować , po wyburzeniu, obiekt nowy
1. 2. /  Jeżeli ocena techniczna  nie będzie negatywna, to lokalizacja DK przy Słowackiego, powinna być bardzo poważnie brana pod uwagę przez Radę, wariant  remontu i dobudowania nowych  pawilonów na potrzeby Domu Kultury.

2/ Przed podjęciem decyzji przez Radę Miejską, o miejscu lokalizacji Domu Kultury, jest potrzeba, obok oceny technicznej, uzyskania choćby wskaźnikowych kosztów : budowy nowej sali widowiskowej [ co bardzo ważne -docelowej a nie tymczasowej], kosztów adaptacji pom. w Szkole nr 1 na potrzeby przenoszonego DK, kosztów niezbędnej infrastruktury, kosztów. Bez tych danych  [podkreślam jeszcze raz, wskaźnikowych ] racjonalnie podjąć decyzji się nie da. Postawienie sprawy – najpierw decyzja Rady a później dopiero koncepcja , wyceny, szacunki  – nie daje możliwości dokonania wyboru. To jest polecenie, które ma taką konstrukcję, że odpowiedzialność za podjęcie biorą nie ci co polecenie wydali, ale ci, którzy je wykonali.
Bardzo ważna jest odpowiedź na pytanie : czy jest zgoda na sprzedaż działki czy nie ?

Żądanie podjęcia decyzji o lokalizacji rodzi poważne skutki. Jeżeli Burmistrz uzyska zgodę Rady na przeniesienie Domu Kultury do Szkoły nr 1, to ma zielone światło na sprzedaż działki. A jeżeli  udzieli promesy Inwestorowi, a po wykonaniu koncepcji, wycen, uzgodnień i innych niezbędnych czynności dot. ul. Kilińskiego, okaże się, że budżetu gminy [ nawet z przychodem za sprzedaż działki ] nie stać na operację przenosin i budowy sali widowiskowej, to sytuacja  GDK będzie nie do pozazdroszczenia. A pamiętać trzeba, o kosztach trudnych dzisiaj do przewidzenia, o  deklaracjach dla Teatru Brama, o świetlicach wiejskich, o CAL ,  o utrzymaniu  funkcji w istniejących budynkach  i dodatkowo  innych niezbędnych.

Na tle poruszonych problemów w bardzo trudnej sytuacji znajdą się radni z  Porozumienia 14. Z jednej strony  burmistrz Krupowicz oczekuje uchwały dokonującej wskazania lokalizacji bez odpowiedniej ilości podstawowych informacji, a z drugiej, mają świadomość , że są funkcjonariuszami publicznymi, głosowanie jest imienne, a w grze już miliony.

Edward Życki