Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Goleniowie

w dniu 31 maja 2017 r. (środa) godz. 11.00
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXX sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej  w dniu 26 kwietnia 2017 r.
4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.
5. Informacje dotyczące reformy gospodarki wodnej – projektu ustawy Prawo Wodne.
6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy  w Goleniowie.
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Goleniów za 2016 r.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/553/10 Rady Miejskiej  w Goleniowie z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Goleniów.
9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Aktywna integracja  w Gminie Goleniów” nr RPZP.07.01.00-32-K414/17 złożonego w ramach konkursu  nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K414/17 dla osi priorytetowej VII – „Wyłączenie społeczne”, Działania 7.1 – „Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społecznozawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2014-2020.
10. Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji na remont kościoła parafialnego  w miejscowości Mosty p.w. Matki Bożej Gromnicznej.
11. Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji na remont kościoła filialnego  w miejscowości Podańsko p.w. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy.
12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy  i miasta Goleniów na lata 2017-2021”.
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia nieruchomości zabudowanych remizami strażackimi w Krępsku, Lubczynie i Mostach.
14. Projekt uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji do opracowania zmian  w uchwałach dotyczących pracy Kapituły ds. nadawania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów oraz Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów.
15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Doraźnej Komisji do opracowania zmian w uchwałach dotyczących pracy Kapituły ds. nadawania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów oraz Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów.
16. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębie geodezyjnym nr 4 – dotyczącego terenu  w rejonie „Górki Radarowej”.
17. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Goleniowie w obrębie ewidencyjnym nr 11 przy ul. Bocznej.
18. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębach ewidencyjnych Ciechno, Budno, Marszewo, Żółwia Błoć, Żdżary, Miękowo, Wierzchosław, Niewiadowo i Nr 9 miasta Goleniów.
19. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego pn. „Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów – I”.
20. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.
21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2017-2025.
22. Projekt uchwały w sprawie Karty Samorządności.
23. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Goleniowie.
24. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów.
25. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.
26. Informacje o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
27. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
28. Informacje Przewodniczącego Rady.
29. Zamknięcie obrad sesji.