XXX sesja  Rady Miejskiej
26.04.2017 r.(w środę) zbierze się, na swoją XXX sesję, Rada Miejska w Goleniowie

Radni  omówią bardzo ważne tematy :
– Perspektywa rozwoju budownictwa mieszkaniowego wszelkich typów  w okresie 2017-2020.
– Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Goleniów oraz informacja o mieniu komunalnym Gminy Goleniów w roku 2016
oraz  
– Projekt uchwały w sprawie powołania Kapituły ds. nadawania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów oraz Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów oraz projekt uchwały w sprawie nadawania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów oraz Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów
– Sprawozdanie z działalności OPS w Goleniowie za rok 2016 wraz  z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
– Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 wraz z wykazem potrzeb, w tym sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017.
– Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów za 2016 r.
– Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów za 2016 r.
– Informacja o działalności GDK oraz MiPBP.   

(eż)