18 listopada 2015 r. w godz. od 14:30 do 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniowa w rejonie ulic: Puszkina, Juliusza Słowackiego, Króla Wł. Jagiełły, Szkolnej – rozwiązaniami.
Uwagi do projektu – Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto

kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Nieprzekraczalny termin składania uwag upływa 9 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na stronie www.goleniow.pl

www.goleniow.pl